VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4 
(Quang Binh Portal) - Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa ban hành Công văn số 651/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2019.
Theo đó, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên, tổ chức, người chăn nuôi và cộng đồng nắm vững, hiểu rõ mức độ nguy hiểm cũng như biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống tội phạm; phát huy vai trò của chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ tạo việc làm cho người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam; thực hiện công tác dân vận của cơ quan gắn với cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; triển khai Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm; phổ biến sâu rộng và tích cực thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; đẩy mạnh tuyên truyền các Luật, Nghị định và văn bản trong lĩnh vực quốc phòng; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng tập trung tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các Nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII; tiếp tục tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân; đẩy mạnh phổ biến về Phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm góp phần phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn.

Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cũng yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019; tăng cường quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nông thôn mới; tuyên truyền các tài liệu do Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cung cấp trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã và các thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trong tháng 4/2019; chủ động triển khai các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo kế hoạch chung được UBND tỉnh ban hành... 

N.Quý

[Trở về]