Bản in     Gởi bài viết  
Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Bình: Thông báo điểm xét thăng hạng năm 2017 
Căn cứ Báo cáo kết quả của Ban Chấm điểm xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Bình, năm 2017, Hội đồng xét thăng hạng thông báo kết quả điểm xét của công chức, viên chức tham gia dự xét thăng hạng trên Cổng thông tin điện tử Quảng Bình và mạng nội bộ cơ quan Tỉnh ủy.
Công chức, viên chức dự xét thăng hạng có ý kiến về kết quả điểm chấm của Hội đồng, đề nghị gửi đơn về Hội đồng xét thăng hạng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 68 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới) chậm nhất tính đến ngày 23/01/2018 (tính theo dấu bưu điện) để xem xét.

>>> Nhấn vào đây để xem chi tiết kết quả.

[Trở về]