VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI LÀM VƯỜN TỈNH

Địa chỉ: 02 Lâm Úy, thành phố Đồng Hới

Điện thoại/Fax: 0232. 3822222


LÃNH ĐẠO HỘI:

Chủ tịch: Hoàng Văn Mịn

- Điện thoại: 0913041721

- Email: hoangvanmin@gmail.com

Phó Chủ tịch: Đặng Văn Thủy

- Điện thoại: 0982199007

- Email: dangvanthuy7978qb@gmail.com

Phó Chủ tịch: Lê Thị Phưởng

- Điện thoại: 0975762507

- Email: phuonghlv@gmail.com

[Trở về]