VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

Hoi LHPN

 Trụ sở:Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Văn Cao - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822461

- Fax: 0232. 3841172

- Email: hoilhpn_qb@yahoo.com.vn

- Website: hpn.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO: 

 Chủ tịch: Diệp Thị Minh Quyết

- Điện thoại: 0232. 3821915

- Email: quyetdtm.hpn@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch Thường trực: Đỗ Thị Bích Thủy

- Điện thoại: 0232. 3841581

- Email: thuydtb.hpn@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Lan

- Điện thoại: 0232. 3850614

- Email: lanntk.hpn@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Châu Thị Định

- Điện thoại: 0232. 3850613

- Email: dinhct.hpn@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Văn phòng:

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822641/ 0232. 3841172

2. Ban Xây dựng tổ chức Hội:

- Điện thoại: 0232. 3829081/3815199

3. Ban Tuyên giáo, Chính sách - Luật pháp: 

- Điện thoại: 0232. 3821904/3829080

4. Ban Gia đình, Kinh tế - Xã hội:

- Điện thoại: 0232. 3825511/3850613

5. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình: 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3857758


[Trở về]