VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X)

(Website Quảng Bình) - Ngày 14-10-2008, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X).

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Tham dự hội nghị có đồng chí Lương Ngọc Bính, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành uỷ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X): “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và “Về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong từng vấn đề và sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết. Đây là những Nghị quyết quan trọng, có nhiều điểm mới so với các Nghị quyết trước đây, như việc lần đầu tiên ban hành một Nghị quyết riêng về công tác thanh niên, về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đã nghe giới thiệu Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lương Ngọc Bính yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các đơn vị phải tổ chức triển khai, quán triệt có hiệu quả các Nghị quyết quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời căn cứ vào nội dung Nghị quyết và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đơn vị xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Mai Anh

[Trở về]