VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội Nông dân tỉnh: Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ Tướng Chính phủ 
(Quang Binh Portal) - Hội Nông dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg này 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nguồn lực xã hội cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển, hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân.
Theo đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X; vận động cán bộ, hội viên, nông dân các dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đặc biệt biệt khó khăn; tổ chức triển khai đến cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển, hải đảo gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyến Quốc gia và nâng cao đời sống Nhân dân.

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động khuyến khích thu hút nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý biên giới; hỗ trợ hội viên, nông dân làm việc, sinh sống ở khu vực biên giới, tập trung vào vấn đề định canh, định cư, ổn định kinh tế, giảm tình trạnh di cư tự do; giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc.

PV Hồng Mến

[Trở về]