VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp 
(Quang Binh Portal) - Ngày 15/10/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” (gọi tắt là Dự án FCPF 2) tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành Lâm nghiệp liên quan đến tổ chức thực hiện kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh và Đề án “Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe kế hoạch hành động "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng carbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng"; đồng thời báo cáo tóm tắt Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Ngoài lợi ích về giảm phát thải, chương trình còn mang lại các lợi ích kinh tế - xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên rừng; bảo vệ và duy trì các dịch vụ hệ sinh thái; duy trì sinh kế bền vững, thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý và quản trị rừng bền vững, cải thiện quản lý đất, rừng và quy hoạch sử dụng đất; tăng cường quản trị xã hội cấp thôn, bản.
Hội thảo là diễn đàn nhằm trao đổi, tham vấn ý kiến của các địa phương, đơn vị về những chủ trương, chính sách, kết quả triển khai thực hiện; nêu lên khó khăn, vướng mắc; đồng thời đưa ra giải pháp trong việc trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng; nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế, phù hợp với môi trường, thổ nhưỡng địa phương.

Được biết, Đề án giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ được triển khai thực hiện từ năm 2018 - 2025, trên địa bàn 06 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Đặng Hà

[Trở về]