VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch lựa chọn và đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã 
(Quang Binh Portal) - Ngày 07/9/2020, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã ban hành Công văn số 1455/HĐPB về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 9/2020.
Theo đó, trong tháng 9/2020, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã lựa chọn các nội dung để tuyên truyền, đó là: Một số quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; một số quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; một số nội dung cơ bản của Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án dân sự về tái hòa nhập cộng đồng; một số nội dung cơ bản của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện yêu cầu các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để lựa chọn thời điểm, hình thức tuyên truyền thích hợp phát sóng nội dung trên để người dân đều được nghe, đảm bảo tính hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật huyện cũng quy định cụ thể tần suất thực hiện phát thanh là 03 lần/tuần (vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần).

Hồng Lựu

 

[Trở về]