VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Bố Trạch: Triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/3/2018, UBND huyện Bố trạch đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. 
Theo đó, các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ thi đua nâng cao năng lực xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian, chi phí, tăng năng lực hội nhập, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; áp dụng phương thức quản lý doanh nghiệp hiện đại, tạo dựng môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... Bên cạnh đó, các ngành, địa phương thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng chính quyền điện tử để công khai, minh bạch; hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Ngoài ra, các ngành, địa phương cũng thi đua hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với doanh nghiệp; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia tiến trình hội nhập quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực...

Đối với doanh nghiệp sẽ triển khai thi đua trên các lĩnh vực như: Đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận; cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng tập trung nguồn lực, tăng cường liên kết sản xuất, tham gia chuỗi giá trị trong nước, khu vực và thế giới, xây dựng thương hiệu và “chữ tín” trong kinh doanh; đảm bảo an toàn lao động; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật cao; hoàn thành và vượt mức nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường; góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, có những việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Để phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ đối tượng cụ thể tổ chức phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua; quán triệt cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm hoặc chiến lược phát triển của doanh nghiệp để tổ chức phong trào thi đua, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đơn vị mình, gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo vệ môi trường... tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể công nhân viên và người lao động, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Kế hoạch nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của các ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời khuyến khích tính sáng tạo của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

N.Quý

[Trở về]