VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Đôn đốc thực hiện xây dựng Đoạn đường và Vườn hoa kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 02/4/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 04/BCĐ-VPNTM về việc đôn đốc thực hiện xây dựng Đoạn đường và Vườn hoa kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Sau thời gian UBND các xã tiến hành khảo sát và đăng ký xây dựng Đoạn đường kiểu mẫu và Vườn hoa kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới năm 2019, đến nay, Vườn hộ kiểu mẫu có 10 xã đăng ký xây dựng, cụ thể có các xã Kim Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Mỹ Thủy, Tân Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy, Hoa Thủy, Mai Thủy. Đoạn đường kiểu mẫu mới chỉ triển khai tại xã Phong Thủy và xã Phú Thủy. Tuy nhiên, một số xã vẫn chưa tổ chức thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu UBND các xã đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 chỉ đạo xây dựng điểm 01 km Đường kiểu mẫu để công nhận trong năm 2019. Các xã đã đăng ký xây dựng Vườn hoa kiểu mẫu năm 2019 tiếp tục chỉ đạo các hộ gia đình cải tạo, nâng cấp lại vườn theo tiêu chí Vườn hộ kiểu mẫu thẩm định và công nhận…

Hồng Lựu

[Trở về]