VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy gắn thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Nghị quyết số 26 ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được ban hành là cơ hội để huyện Lệ Thủy tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện, nhất là việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).
Bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Lệ Thủy chỉ đạt 94 tiêu chí, bình quân 3,6 tiêu chí/xã; cơ sở hạ tầng nông thôn hạn chế, sản xuất khó khăn, thu nhập bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/năm; văn hóa, xã hội, môi trường còn nhiều bất cập... Tuy nhiên, nhờ xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận cao trong Nhân dân nên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 07 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2011 - 2015 đạt trên 9,5%, giai đoạn 2016 - 2018 ước đạt trên 10%, riêng ngành Nông nghiệp tăng bình quân trên 4,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2017 tăng bình quân trên 4,5%, tăng 4,95 lần so với năm 2008.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Lệ Thủy đã rà soát thực trạng nông thôn và thông qua kế hoạch, lộ trình xây dựng NTM đến năm 2020, đồng thời lựa chọn các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khá để chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm triển khai diện rộng trên địa bàn huyện. Đặc biệt, huyện đã chọn tiêu chí giao thông, trường học làm khâu đột phá trong xây dựng NTM, gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Bên cạnh chú trọng công tác phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của người dân, huyện Lệ Thủy tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện. Đến nay, toàn huyện có 64 hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã 2012 và 125 tổ hợp tác, 138 trang trại được cấp Giấy chứng nhận; đẩy mạnh dồn điền đổi thửa với việc mở rộng cánh đồng lớn lên 2.950 ha, đồng thời khuyến khích các hình thức tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn, tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và phát triển các làng nghề truyền thống. Cùng với đó, huyện cũng triển khai Chương trình Quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm", thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM hàng năm; xây dựng 11 chuỗi giá trị hàng hóa nông sản, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ cấp huyện và 3 - 4 sản phẩm theo chuỗi giá trị trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện trong thời gian tới.

Đến nay, huyện Lệ Thủy đạt 393 tiêu chí, bình quân đạt 15,11 tiêu chí/xã, tăng 11,51 tiêu chí/xã so với khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 46,15%; 06 xã đạt 15 -18 tiêu chí, chiếm 23,08%; 03 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, chiếm 11,53%... Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đến cuối năm 2017 là 1.378 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 1.142 tỷ đồng, chiếm 82,9%; Nhân dân đóng góp 102 tỷ đồng, chiếm 7,4% và các nguồn vốn khác 133 tỷ đồng, chiếm 9,7%.

Nét mới trong xây dựng NTM của huyện là từ năm 2018, huyện Lệ Thủy đã phát động và tổ chức thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" vào ngày Chủ nhật của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng, đồng thời chọn 06 khu dân cư, 03 hợp tác xã, 10 vườn hộ, 20 km đường giao thông để chỉ đạo điểm cấp xã. Qua 09 tháng triển khai "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" đã tạo thành phong trào sâu rộng trong Nhân dân và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân thông qua việc huy động hơn 160 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia thực hiện các công việc cụ thể tại thôn, xóm như vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm; trồng hoa hai bên các trục đường liên xã, thôn, xóm, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng; thi công một số tuyến đường, đổ đá dăm, vệ sinh đồng ruộng, cải tạo kênh mương, vườn tạp...

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định rằng Nghị quyết số 26 ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là chủ trương kịp thời, phù hợp với ý nguyện của người dân, tạo ra động lực, nguồn lực mới, góp phần làm thay đổi cơ bản nông nghiệp, nông thôi trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để huyện Lệ Thủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.
Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ, Nhân dân về nội dung Nghị quyết 26 nói chung, xây dựng NTM nói riêng còn hạn chế. Vai trò chỉ đạo của nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, sự vào cuộc của các đoàn thể ở cơ sở thiếu tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng đều giữa các vùng miền, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều bất cấp. Sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu bền vững, dễ bị tổn thương bởi thiên tai, dịch bệnh, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đời sống của Nhân dân một số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. An ninh trật tự, môi trường nông thôn và an toàn thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn định. Việc huy động nguồn lực còn khó khăn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa và nguồn đóng góp của Nhân dân trong xây dựng NTM.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nói riêng, thời gian tới, huyện Lệ Thủy sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM gắn với kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và triển khai sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng NTM theo chiều sâu, có chất lượng và bền vững; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tập trung phát triển sản xuất theo Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" để nâng cao thu nhập người dân nông thôn; chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan, giữ gìn, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn trong tình hình mới. Cùng với đó, huyện cũng tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung, tiêu chí, trong đó tập trung chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM, khu dân cư, vườn, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 21/26 xã đạt chuẩn NTM, 01 - 02 xã NTM kiểu mẫu, hoàn thành 06 khu dân cư, 03 hợp tác xã kiểu mẫu và thực hiện có hiệu quả "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" theo kế hoạch đề ra; đẩy mạnh thực hiện giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng NTM và các nguồn vốn trong xây dựng NTM, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Mai Anh

[Trở về]