VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm xây dựng lực lượng dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
(Quang Binh Portal) - Đó là một trong những mục đích quan trọng của Kế hoạch Kế hoạch số 2074/KH-UBND của UBND huyện Lệ Thủy ban hành ngày 11/11/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.
Kế hoạch cũng nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, những vấn đề cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ; xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trong triển khai thực hiện Kế hoạch tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 của huyện.

UBND huyện yêu cầu việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất; phối hợp chặt chẽ giữa ban Chỉ huy Quân sự huyện với các phòng, ban, đơn vị và các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; làm tốt công tác chuẩn bị và các mặt bảo đảm công tác tuyên truyền, tập huấn ở từng cấp; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm thực hiện đúng nội dung, chương trình và an toàn về mọi mặt; nội dung tuyên truyền, tập huấn phải cụ thể, thiết thực, tạo sự thống nhất và làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện…

Hồng Lựu

 

[Trở về]