VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/3/2019, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Công văn số 490/UBND-TCKH về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển; kinh phí dự phòng vốn đầu tư phát triển; duy tu, bảo dưỡng, vận hành các công trình sau đầu tư trên địa bàn xã; công tác giám sát, đánh giá thực hiện, chi quản lý Chương trình.

Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, UBND huyện lưu ý đơn vị cần phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân về nông thôn mới; tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nông thôn mới; truyền thông về xây dựng nông thôn mới...

Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu các xã khẩn trương đăng ký danh mục duy tu, bảo dưỡng các công trình trên địa bàn.

Minh Huyền

[Trở về]