VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/7/2019, UBND huyện Lệ Thủy ban hành Kế hoạch số 1505/KH-UBND về triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021. 
Kế hoạch nhằm tổ chức hợp lý ĐVHC cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; sắp xếp ĐVHC cấp xã gắn với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo lộ trình, năm 2019, huyện sẽ hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp xã dựa trên phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2021, cụ thể: Hợp nhất xã Ngư Thủy Trung với xã Ngư Thủy Nam; sáp nhập xã Văn Thủy vào xã Trường Thủy; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư tại các ĐVHC cấp xã theo quy định.

Năm 2020, huyện tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã và giải quyết chế độ chính sách theo quy định đối với những người dôi dư sau Đại hội tại những ĐVHC cấp xã mới hình thành.

Năm 2021, địa phương sẽ tổ chức bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ cấp xã và giải quyết chế độ chính sách theo quy định đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những ĐVHC cấp xã mới hình thành; đồng thời tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo đúng lộ trình đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã thuộc diện sắp xếp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã; chú trọng công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng phương án sắp xếp cụ thể từng ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy giai đoạn 2019 - 2021; tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã; bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; chú trọng sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư ở ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC cấp xã do sắp xếp...

N.Quý

[Trở về]