VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Lệ Thủy: Triển khai xây dựng thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Mục đích của Kế hoạch số 1064/KH-UBND của UBND huyện Lệ Thủy ban hành ngày 21/5/2019 nhằm triển khai xây dựng thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tại các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trên địa bàn theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng NTM, bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.
Kế hoạch tiến tới xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM bền vững, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo liên kết chuỗi, gắn với phát triển nông - tiêu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát triển văn hóa bản sắc dân tộc, tạo môi trường sinh thái, an ninh trật tự, nâng cao chất lượng cuộc sống và tinh thần cho người dân. Kế hoạch cũng gắn với mục tiêu cụ thể là triển khai đồng bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM tại các xã ĐBKK, trong đó lựa chọn 03 bản để chỉ đạo điểm. Cụ thể, năm 2029: Phấn đấu có 01 bản (Xà Khía, Lâm Thủy) hoàn thành các tiêu chí để công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM và có 50% số bản hoàn thành từ 08 tiêu chí trở lên; năm 2020 có 02 bản (Khe Khế, xã Kim Thủy; Đá Còi, xã Ngân Thủy) hoàn thành các tiêu chí để công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM và có 75% số bản hoàn thành từ 08 tiêu chí trở lên, không còn bản dưới 05 tiêu chí.

UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt thống nhất về nhận thức chung theo quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM về xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019 - 2020; cấp ủy, chính quyền các xã chỉ đạo tổ chức rà soát theo nội dung các tiêu chí quy định để lựa chọn, tập trung chỉ đạo điểm; xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, người đứng đầu trong xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM…

Hồng Lựu

 

[Trở về]