VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Minh Hóa chú trọng thực hiện giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững 
 (Quang Binh Portal) - Nhằm thúc đẩy công tác giải quyết việc làm gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Minh Hóa đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo như vay vốn ưu đãi, hỗ trợ về giáo dục, nhà ở, đào tạo nghề…
Để đạt được kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 18,34% như hiện nay, huyện Minh Hóa đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát về công tác giảm nghèo. Qua đó, kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa chữa những tồn tại, thiếu sót trong công tác tổ chức thực hiện nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, huyện còn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 như hỗ trợ con giống, cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị máy móc… cho hàng nghìn lượt hộ, người lao động. Việc đa dạng hình thức tổ chức sản xuất đã thu hút người lao động và các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đem lại hiệu quả kinh tế cho các gia đình và tạo chuyển biến trong tư duy sản xuất.

Cùng với chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện còn tích cực tạo điều kiện cho người nghèo vay vốn giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn vay, các hộ đã đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, tạo việc làm cho bản thân và gia đình, góp phần cải thiện cuộc sống. Từ năm 2016 đến nay, thông qua chính sách tín dụng đã giúp hơn 2.700 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn với số tiền trên 90 tỷ đồng để thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và mở rộng quy mô sản xuất, trong đó có 712 hộ đã thoát nghèo. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 44,12% năm 2016 xuống còn 18,34% cuối năm 2019. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, nhà ở được quan tâm thực hiện đầy đủ theo quy định; công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực trong triển khai chương trình giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh. UBND huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác xuất khẩu lao động. Trung bình mỗi năm huyện có hơn 200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Từ nguồn kiều hối người lao động gửi về đã góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Tranh thủ lợi thế về nguồn lao động trong độ tuổi dồi dào, những năm qua, huyện huyện đã mở gần 27 lớp đào tạo nghề với 905 lao động tham gia, hơn 8.000 lao động nông thôn được giải quyết việc làm. Thông qua dạy nghề đã trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ thuật cho một bộ phận người lao động trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập. Từ những nỗ lực, cố gắng trong công tác giải quyết việc làm đã giúp huyện Minh Hóa giảm nghèo, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Năm 2020, huyện sẽ tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo; khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 13,34%.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, thời gian tới, huyện Minh Hóa đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm, người nghèo phải tự vươn lên thoát nghèo là chính, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng; đưa công tác giảm nghèo trở thành phong trào chung của toàn xã hội; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giảm nghèo và nhân rộng các mô hình hiệu quả về giảm nghèo bền vững.

Đặng Hà

[Trở về]