VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Ninh: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/10/2019, UBND huyện Quảng Ninh đã có Kế hoạch số 123/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.
Theo đó, đối tượng kiểm tra là các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể là Phòng Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường, Văn hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch; UBND xã Võ Ninh, Hải Ninh, Vạn Ninh, Xuân Ninh, Duy Ninh, Vĩnh Ninh, Quán Hàu. Thời gian thực hiện trong tháng 10 và 11/2019. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; tình hình tổ chức, hoạt động, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc UBND huyện; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; tình hình triển khai, kết quả thực hiện cơ chế một cửa tại xã, thị trấn; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin...

UBND huyện yêu cầu việc kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao và không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra. Qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC trong thời gian tới; đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp liên quan để nâng cao chất lượng CCHC của huyện.

Kế hoạch nhằm kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; đánh giá đúng thực trạng, tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tiến độ triển khai mục tiêu, nhiệm vụ công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Thông qua đó kịp thời nắm bắt tình hình giúp UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá sát thực tế tình hình thực hiện công tác CCHC tại từng đơn vị; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai CCHC. Đây cũng là dịp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong triển khai công tác CCHC; kiểm tra, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt; đồng thời hướng dẫn, chấn chỉnh những cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều hạn chế trong triển khai thực hiện.

Minh Huyền

[Trở về]