VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được các mục tiêu của Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng 
(Quang Binh Portal) - Ngày 20/02/2019, UBND huyện Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với 03 nhóm đối tượng của Đề án đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết về pháp luật, hỗ trợ các đối tượng thuộc phạm vi của Đề án tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả; đồng thời đảm bảo quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật, được phổ biến các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, pháp luật hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính...

Huyện Quảng Ninh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được các mục tiêu của Đề án, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.

Theo đó, các nội dung hoạt động chính để triển khai thực hiện gồm: Xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án; tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng; xây dựng, học tập và nhân rộng mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án. Huyện Quảng Ninh cũng sẽ xây dựng chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương gắn với ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng nhiều hình thức...

Hồng Mến

[Trở về]