VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Địa chỉ:

Phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn

Điện thoại:

 (0232) 3517676

Fax:

 (0232) 3515858

Email:

 quangtrach@quangbinh.gov.vn

Website:

quangtrach.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND và UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Nguyễn Xuân Đạt

 Điện thoại: (0232) 3512420

 Email: datnx.qt@quangbinh.gov.vn
    
    

 Phó Chủ tịch TT UBND: Phan Văn Thanh

 Điện thoại: (0232) 3513436

 Email: thanhpv.qt@quangbinh.gov.vn

  

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Hoàng Anh

 Điện thoại: (0232) 3696668

 Email: anhnh.qt@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Quang Ngọc

 Điện thoại: (0232) 3511558

 Email: ngocnq.qt@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Đậu Minh Ngọc

 Điện thoại:

 Email: ngocdm.qt@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch TT HĐND: Vũ Thị Mai

 Điện thoại: (0232) 3512494

 Email: maivt.qt@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch HĐND: Tưởng Xuân Hải

 Điện thoại:

 Email: haitx.qt@quangbinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

          Chánh Văn phòng: Phan Xuân Linh

          Điện thoại: (0232) 3517676

          Email: linhpx.qt@quangbinh.gov.vn
       
  
     Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Hải

          Điện thoại: (0232) 3518519

          Email: haitt.qt@quangbinh.gov.vn
  

     Phó Chánh Văn phòng: Phan Hồng Hữu

          Điện thoại: (0232) 3513686

          Email: huuph.qt@quangbinh.gov.vn

 

  

III. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG HĐND & UBND:

1. Tổng hợp

- Điện thoại: (0232) 3518519

2. Hành chính - Văn thư

- Điện thoại: (0232) 3512572


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN