VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Trạch: Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 7 tháng năm 2021 
(Quang Binh Portal) - Trong 7 tháng của năm 2021, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Quảng Trạch có nhiều chuyển biến tích cực. Những hạn chế, vướng mắc đã kịp thời được giải quyết tháo gỡ; tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện, ý thức tuân thủ pháp luật đã được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp.  
UBND huyện đã quán triệt các phòng, ban, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về CCHC; thực hiện nghiêm túc pháp luật về Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành; giải quyết, xử lý kịp thời, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật cũng như thi hành các quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng bị xử phạt; thành lập, củng cố, kiện toàn các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện. Việc thi hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền cũng được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Văn bản pháp luật của cấp trên sau khi ban hành và có hiệu lực thi hành được lãnh đạo các phòng, ban, địa phương chủ động quán triệt, tổ chức thực hiện thông qua hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng đến tận cơ sở, nhờ đó pháp luật đã được thi hành kịp thời và đầy đủ.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm mạng tính đột phá để đẩy mạnh CCHC, UBND huyện đã hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại cấp huyện; UBND các xã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, niêm yết TTHC; ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo kiểm soát TTHC. Đến nay, việc thực hiện báo cáo kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ đã được các phòng chuyên môn, UBND các xã thực hiện đảm bảo theo yêu cầu. Huyện cũng tích cực chỉ đạo, chấn chỉnh xử lý các hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, đặc biệt là các hồ sơ quá hạn tiếp nhận từ trước ngày 31/12/2020; thực hiện nghiêm việc cập nhật, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công; kiểm điểm các phòng, ban, UBND các xã chậm xử lý, hồ sơ quá hạn còn tồn đọng nhiều. Đến nay, số hồ sơ tiếp nhận từ trước ngày 31/12/2020 đã trả kết quả và kết thúc xử lý theo đúng quy định.

Cùng với đó, huyện cũng yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã tổ chức rà soát dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết tại các Quyết định phê duyệt quy trình đã được UBND tỉnh ban hành; chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã và cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp hỗ trợ cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến khi đến giải quyết TTHC; đảm bảo tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tối thiểu đạt trên 10% tổng số hồ sơ TTHC đã được xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Việc công bố công khai TTHC cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời tại Bộ phận giao dịch một cửa cấp huyện, cấp xã và liên kết đến các trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, UBND huyện cũng đã bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện làm đầu mối tập trung để các phòng, ban, chuyên môn, cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn tiếp nhận, phối hợp giải quyết các TTHC như: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (tất cả các TTHC); Bảo hiểm Xã hội (tất cả các TTHC), Công an huyện (01 TTHC). Các cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa là những người đã được lựa chọn, sàng lọc kỹ, đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn, nghiệp vụ cũng như có đầy đủ các phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Nhờ đó, Bộ phận Một cửa huyện hoạt động rất hiệu quả, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết các TTHC của cơ quan Nhà nước, tăng cường tính liên thông trong giải quyết TTHC, bảo đảm các thủ tục được giải quyết nhanh, công khai, minh bạch, không có khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, giảm chi phí thực hiện TTHC, cải thiện chất lượng công vụ, xây dựng chính quyền đồng hành, phục vụ hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân.

UBND huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương cập nhật, luân chuyển tình hình thực hiện giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin một cửa điện tử. Trong 6 tháng năm 2021, cấp huyện tiếp nhận 1.419 hồ sơ, đã xử lý 1.369 hồ sơ, đang xử lý 50 hồ sơ, quá hạn 04 hồ sơ. Cấp xã tiếp nhận 40.673 hồ sơ, đã xử lý 40.378 hồ sơ, đang xử lý 295 hồ sơ, quá hạn 134 hồ sơ. Toàn huyện đã cập nhật, xử lý 38.388/42.092 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,07% trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, phân cấp quản lý Nhà nước cũng được huyện thực hiện đúng quy định. UBND huyện đã đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan hành chính Nhà nước nhằm giúp các đơn vị chủ động hơn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, sử dụng nguồn kinh phí ưu tiên theo thứ tự nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng đã triển khai nhiều biện pháp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo được tính công khai minh bạch thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm để thay thế trang thiết bị chưa cần thiết; tiết kiệm, giảm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu; hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước không thực sự cần thiết.

Ngoài ra, UBND huyện cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Các Hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh như: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Cổng dịch vụ Công của tỉnh, Hệ thống quản lý nhân sự… đã được triển khai ứng dụng vào hoạt động công vụ, hành chính của huyện. Hệ thống Quản lý văn bản cũng được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn huyện đã số hóa tất cả các văn bản đến, chuyển trực tiếp cho lãnh đạo, công chức, viên chức trên Hệ thống Quản lý văn bản; trên 90% các văn bản đi đã được ký số trực tiếp. UBND huyện cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc áp dụng các Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại cấp huyện, cấp xã.

Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; chưa cập nhật kịp thời các văn bản đã được thay thế, sửa đổi, bổ sung để tham mưu thực hiện. Việc cập nhật, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công chưa thường xuyên, kịp thời. Số lượng hồ sơ chưa cập nhật trên hệ thống còn nhiều, đặc biệt là tại các xã và các phòng chuyên môn cấp huyện tiếp nhận TTHC trực tiếp tại phòng. Số lượng TTHC giải quyết quá hạn liên quan đến lĩnh vực đất đai còn lớn. Chưa phát sinh hồ sơ TTHC trực tuyến và hồ sơ tiếp nhận bằng bưu chính công ích.

Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ công vụ, công chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền CCHC, chú trọng tuyên truyền cải cách TTHC; chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã cập nhật đầy đủ, kịp thời các hồ sơ TTHC lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ được cập nhật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; 100% văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định đúng tiến độ, có chất lượng; 100% văn bản, dự án luật do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và Trung ương soạn thảo gửi lấy ý kiến được góp ý đúng thời gian; tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật đạt 100%; tổ chức rà soát 100% văn bản quy phạm pháp luật đúng thời gian, chất lượng. Bên cạnh đó, huyện cũng tăng cường thực hiện cải cách Tư pháp, CCHC gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của ngành Tư pháp; củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, cơ sở vật chất và hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc giải quyết các TTHC, từ đó có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót…

PV: NQ

[Trở về]