VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Quảng Trạch: Tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 về đích theo kế hoạch 
(Quang Binh Portal) - Để các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 trên địa bàn hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ; đồng thời triển khai công tác đánh giá, lập hồ sơ xét, đề nghị xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, ngày 14/7/2021, UBND huyện Quảng Trạch đã có Công văn số 866/UBND-NNPTNT yêu cầu các phòng, ban liên quan; Công an huyện, Huyện đội, UBND các xã Quảng Đông, Cảnh Hóa tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021. 
Cụ thể, UBND các xã Quảng Đông và Cảnh Hóa sắp xếp lịch định kỳ cử cán bộ trực tiếp xuống từng thôn, xóm để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt; phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM của xã bám cơ sở, phối hợp với phòng chuyên môn, ban, ngành cấp huyện kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; huy động mọi nguồn lực (ngân sách Nhà nước và các nguồn lực xã hội như đóng góp của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn, con em làm ăn xa quê hương...) để tập trung xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM, đặc biệt ưu tiên các nội dung cần nhiều kinh phí; phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng liên quan các cấp tiến hành chỉ đạo rà soát, đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, khẩn trương hoàn thành những tiêu chí chưa đạt để quyết tâm về đích trong năm 2021; đồng thời có giải pháp giữ vững các tiêu chí đã đạt được; lập Hồ sơ xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2021 nộp về UBND huyện.

Các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện việc cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách trên địa bàn, vốn phân bổ của Trung ương, tỉnh, nguồn vốn do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước, trong tỉnh, trong huyện đóng góp cho Chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện để hỗ trợ các xã hoàn thành xây dựng NTM theo kế hoạch; hướng dẫn, rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM của 02 xã Quảng Đông và Cảnh Hóa; phối hợp với các đơn vị, địa phương chỉ đạo xây dựng NTM ở các xã theo lĩnh vực chuyên môn được phân công; hướng dẫn các xã giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí đã đạt, đồng thời chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt; chủ trì thẩm định các tiêu chí đơn vị mình phụ trách báo cáo UBND huyện.

PV: NQ

[Trở về]