VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

Huyen Tuyen Hoa

Địa chỉ:

Tiểu khu 2 - Thị trấn Đồng Lê - huyện Tuyên Hóa

Điện thoại:

0232. 3684002

Fax:

0232. 3684276

Email:

tuyenhoa@quangbinh.gov.vn

Website:

tuyenhoa.quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HĐND & UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Lê Nam Giang

 Điện thoại: 0232. 3684011

 Email: giangln.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch UBND: Cao Xuân Tín

 Điện thoại: 0232. 3684004

 Email: tincx.th@quangbinh.gov.vn

   

 Phó Chủ tịch UBND: Hồ Vũ Thường

 Điện thoại: 0232. 3683457

 Email: thuonghv.th@quangbinh.gov.vn

 Phó Chủ tịch TT HĐND: Phan Hồng Kỳ

 Điện thoại: 0232. 3684003

 Email: kyph.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch HĐND: Phạm Tiến Nam

 Điện thoại: 0232. 3684005

 Email: nampt.th@quangbinh.gov.vn

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND huyện:

 Chánh Văn phòng: Đinh Tiến Dũng

 Điện thoại: 0232. 3684178

 Email: dungdt.th@quangbinh.gov.vn

    

 Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thanh Phương

 Điện thoại: 0232. 3684559

 Email: phuongnt.th@quangbinh.gov.vn
   

 Phó Chánh Văn phòng: Hà Thị Thủy

 Điện thoại: 0232. 3684088

 Email: thuyht.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chánh Văn phòng: Đinh Xuân Trường

 Điện thoại: 0232. 3685009

 Email: truongdx.th@quangbinh.gov.vn

III. BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG:

1. Thư ký tổng hợp:

Điện thoại: 0232. 3684563

2. Văn thư:

Điện thoại: 0232. 3684002

3. Kế toán:

Điện thoại: 0232. 3685595

4. Bộ phận 1 cửa:

Điện thoại: 0232. 3684333

5. Tiếp công dân:

Điện thoại: 0232. 3683558


[Trở về]
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN