VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa: Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2020, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các phòng, ban, đơn vị, địa phương và cố gắng vượt qua khó khăn của Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, lĩnh vực văn hóa -xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ vững, đời sống của người dân cơ bản ổn định. 
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngay từ đầu năm, UBND huyện Tuyên Hóa đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân; xây dựng phương án phòng, chống hạn hán, phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại cho cây trồng. Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi 7,64 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô; đưa các loại giống mới, có năng suất cao vào sản xuất nên năng suất các loại cây trồng đạt khá như lúa 56,6 tạ/ha, đạt 100,2% kế hoạch, ngô 64,7 tạ/ha, đạt 119,8% kế hoạch, lạc 28,1 tạ/ha, đạt 117,1% kế hoạch, tăng 1,7 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lương thực 15.270,3 tấn, đạt 112,9% kế hoạch, tăng 1,18% so với cùng kỳ. Huyện cũng quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, tu bổ kịp thời cơ bản chủ động nước tưới cho cây trồng. Đến nay, vụ Hè Thu, toàn huyện đã gieo trồng được 1.160 ha lúa, đạt 100,08% kế hoạch; 190,02 ha ngô, đạt 95,01% kế hoạch; đậu các loại 417,1 ha, đạt 104,2% kế hoạch. Trong chăn nuôi, huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng đàn gia súc, phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại gắn với phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nhất là phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi. Tổng đàn gia súc 42.230 con/51.000 con, đạt 82,8% kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được đầu tư, sản lượng thuỷ sản đạt 285 tấn, giá trị thu được trên 22,3 tỷ đồng. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng cũng được huyện duy trì thường xuyên, việc phòng, chống cháy rừng được tăng cường. 6 tháng, huyện đã triển khai trồng lại 350 ha rừng; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 35.340 ster.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện cũng đã tập trung chỉ đạo các xã rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; chú trọng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới và Đề án OCOP. Đến nay, toàn huyện có 280 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 15,55 tiêu chí/xã; xã Thuận Hóa, Đức Hóa đang rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Bên cạnh việc tích cực sản xuất nông nghiệp, huyện cũng chú trọng sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 168,6 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cùng kỳ; huyện đã phê duyệt đầu tư 151 công trình, hạng mục công trình với tổng giá trị 105,287 tỷ đồng. Mặt khác, UBND huyện cũng tập trung chỉ đạo quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường kiểm tra chống thất thu ngân sách, thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm chi ngân sách; đẩy mạnh quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 25,5 tỷ đồng/77,8 tỷ đồng, đạt 32,7% kế hoạch năm; chi ngân sách địa phương 297,5 tỷ đồng, đạt 51,6% kế hoạch.

Công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được tăng cường. Phương án đối phó với dịch Covid-19 được triển khai có hiệu quả. Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công thực hiện chặt chẽ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển 6 tháng đạt 53,7% kế hoạch. Ngoài ra, công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm cũng được huyện quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực; hoạt động cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội - giữ vững; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả khả quan, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện.

6 tháng cuối năm, để hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp của huyện; triển khai tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho Nhân dân; thực hiện các giải pháp để tăng số lượng và chất lượng tổng đàn gia súc, phấn đấu đến hết năm 2020 tổng đàn gia súc đạt 51.000 con, tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp chiếm trên 52%; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân chuẩn bị điều kiện về giống, đất để trồng rừng kinh tế theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; quyết liệt thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ trên địa bàn nhằm thu hút lao động và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho Nhân dân; đẩy nhanh tiến độ và tăng cường công tác giám sát xây dựng các công trình; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn; tích cực huy động nguồn vốn, mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với hiệu quả và an toàn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi; đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các trường học... 

N.Q

[Trở về]