VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Huyện Tuyên Hóa triển khai các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững 
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, 05 năm qua, huyện Tuyên Hóa đã nghiêm túc triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa nền kinh tế của huyện chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Để Nghị quyết số 49/NQ CP của Chính phủ đi vào cuộc sống, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành; tăng cường thông tin, giúp doanh nghiệp nắm vững chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, cả nước và các cam kết, chính sách, những thay đổi để phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết; thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi thuế, chế độ, chính sách, thuế cho người khai hải quan, người nộp thuế; tổ chức các lớp tập huấn với nhiều chủ đề nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đơn vị có liên quan. Trong 05 năm, huyện đã tổ chức được 168 hội nghị với 9.240 lượt người tham gia, ngoài ra còn lồng ghép hình thức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của chi đoàn, chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, tuyên truyền qua hệ thống cụm loa truyền thanh từ cơ sở thu hút sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh đó, xác định phát triển doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, tạo sức bật về phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp lớn mạnh; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia. Huyện Tuyên Hóa hiện có 160 doanh nghiệp và 35 hợp tác xã đang hoạt động, hàng năm giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn vài chục tỷ đồng/năm. Huyện cũng đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thông tin và mở rộng thị trường; đào tạo nguồn nhân lực..., giúp doanh nghiệp, doanh nhân có thêm niềm tin, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hàng năm, huyện Tuyên Hóa tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn nhằm nắm bắt rút ngắn thời gian xử lý vướng mắc, giảm thiểu chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; nâng cao khả năng thẩm định, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Cùng với việc quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huyện đặc biệt quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thông qua việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, vận động đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp quan trọng như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ giới hoá, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế của địa phương; kết nối sản xuất nông nghiệp với chế biến, bảo quản, tiêu thụ theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm…, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ năm 2015, với quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết các cấp về tái cơ cấu nền kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương rà soát, đánh giá, phân tích những tiềm năng, thế mạnh, khó khăn, hạn chế... để tập trung chỉ đạo và định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp; đồng thời khuyến khích tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Sau gần 05 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp tăng ổn định và bền vững, từng bước phát triển các vùng sản xuất tập trung có quy mô phù hợp theo hình thức trang trại, gia trại, bảo đảm môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ tính riêng lương thực năm 2019 đạt 22.489,4 tấn, tăng hơn 4.000 tấn so với năm 2015. Các loại cây trồng có lợi thế khác như ngô, lạc, đều tăng mạnh so với thời điểm trước khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tổng đàn, chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung. Các sản phẩm chủ lực của địa phương tiếp tục được triển khai nhân rộng. Thương hiệu mật ong Tuyên Hóa, Gà đồi Tuyên Hóa dần khẳng định được chỗ đứng trên thị trường và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngoài ra, huyện luôn quan tâm phối hợp với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu nguồn lực lao động; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ sở đào tạo, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện khảo sát người lao động trong độ tuổi có nhu cầu tham gia học nghề để thực hiện công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo nghề đạt hiệu quả; làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động sau khi học nghề. Nhờ đó, số lao động có việc làm ngày một tăng, góp phần ổn định đời sống kinh tế, tăng thêm nguồn thu nhập. Huyện đã tổ chức được 103 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 3.128 học viên. Số người có việc làm/dân số trong độ tuổi lao động tăng qua hàng năm, từ 2015 - 2019 đã giải quyết việc làm cho 15.460 người. Huyện cũng thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 7/2019, toàn huyện có 17/19 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tăng 11 xã so với năm 2015, đạt tỷ lệ 89,5%.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như môi trường đầu tư chưa thật sự hấp dẫn nên chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn; các doanh nghiệp xuất phát điểm thấp, chưa chủ động trong công tác xúc tiến mở rộng thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, đổi mới khoa học công nghệ... còn chưa nhiều do doanh nghiệp thiếu thông tin, thủ tục phức tạp, nguồn hỗ trợ thấp... chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn chưa được thực hiện triệt để, chất lượng nông sản, thủy sản chưa đảm bảo năng lực cạnh tranh.

Trong năm tới, để thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, huyện Tuyên Hóa tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, khơi dậy tinh thần khởi sự lập nghiệp trong Nhân dân và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tiếp tục thực hiện đưa lao động của huyện sang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...; triển khai thực hiện Nghị quyết về Quy hoạch phát triển nhân lực của huyện giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tăng cường chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường liên kết vùng trong xây dựng các quy hoạch, kế hoạch thu hút đầu tư; xác định những ngành, lĩnh vực, dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kết cấu hạ tầng; thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của huyện; chú trọng cập nhật, phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là cộng đồng kinh tế ASEAN đến các cơ quan, doanh nghiệp và người dân nắm thông tin để tận dụng tối đa các cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

N.Q

[Trở về]