VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2012

(Website Quảng Bình) - Ngày 09/01/2012, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2012. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chủ yếu sau đây

Nội dung công việc

Nhiệm vụ

Sản phẩm đầu ra

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng văn bản.

1.1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất những văn bản cần thiết phải có để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và cơ quan nhà nước cấp trên.

1.1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.1. Quý I năm 2012

1.2. Lập Chương trình xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

1.2. Quyết định ban hành Chương trình xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

1.2. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan.

1.2. Quý I năm 2012

1.3. - Tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

1.3. - Báo cáo kết quả tự kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản Quy phạm pháp luật. Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc huỷ bỏ bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật.

1.3 - Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thực hiện

1.3 - Các tháng trong  năm 2012

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND cấp huyện ban hành trong năm 2011.

- Báo cáo kết quả kiểm tra về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật. Kiến nghị với UBND cấp huyện sửa đổi ,bổ sung cho phù hợp, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền huỷ bỏ, bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố

- Các tháng trong năm 2012

- Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ năm 2010-2011.

- Lập danh mục rà soát và báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bải bỏ. Qua rà soát các danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực để đề nghị cơ quan có thẩm quyền  công bố hết hiệu lực thi hành.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

- Các quý trong năm 2012

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ

2.1. Công bố, công khai và tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính đã được ban hành.

- Kiểm soát việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2012.

2.1. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.

2.1. Các tháng trong năm 2012

2.2. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐCP ngày 14/2/2008 của Chính phủ.

2.2. Kịp thời phát hiện và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền phương án xử lý, giải quyết các bất cập về Thủ tục hành chính và hỗ trợ giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

2.2. VPUBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành, địa phương.

2.2. Các tháng trong năm 2012

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

3.1. Tiếp tục thẩm định Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số đơn vị, Chi cục còn lại theo hướng dẫn của Thông tư Liên Bộ.

3.1. Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

3.1. Các cơ quan,  đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Đề án, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định trình UBND tỉnh Quyết định.

3.1. Các quý  trong năm 2012

3.2. Thẩm định Đề án thành lập một số đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo các văn bản quy định hiện hành.

3.2. Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

3.2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án, Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh.

3.2. Các quý trong năm 2012.

3.3. Tiếp tục phân công, phân cấp để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3.3. Ban hành Quyết định phân cấp một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước các cấp.

3.3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đề xuất; Sở Nội vụ tổng hợp  trình UBND tỉnh.

3.3. Các tháng trong năm 2012

3.4. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

3.4. - Khai trương và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại huyện Quảng Ninh; UBND huyện Lệ Thuỷ và xã, phường (đơn vị thí điểm của UBND thành phố Đồng Hới).

- Triển khai xây dựng Đề án một cửa liên thông tại huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá.

3.4. - UBND huyện Quảng Ninh, huyện Lệ Thuỷ; UBND thành phố Đồng Hới và xã, phường thí điểm thuộc UBND thành phố Đồng Hới.

- UBND huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá xây dựng Đề án, Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh.

3.4. - Quý I khai trương một cửa liên thông tại huyện Quảng Ninh và  Lệ Thuỷ.

-  Quý III khai trương một cửa liên thông tại xã, phường.

- Quý IV khai trương tại huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá.

IV. TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI  NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

4.1. Sửa đổi Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh Quy định tạm thời một số điểm về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức dự bị, công chức và viên chức tỉnh Quảng Bình.

4.1. Quyết định của UBND tỉnh về tuyển dụng, sử dụng viên chức.

4.1. Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

4.1. Quý II năm 2012.

4.2. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4.2. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch đã xây dựng tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.

4.2. - Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

- Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ.

4.2. Các tháng trong năm 2012.

4.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thiết thực, sát với yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị địa phương.

4.3. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi Kế hoạch được phê duyệt.

4.3. Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch và phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch.

4.3. Các tháng trong năm 2012

4.4. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV.

4.4. Xây dựng quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị địa phương.

4.4. Các cơ quan đơn vị địa phương.

4.4. Quý I năm 2012

4.5.  Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài giai đoạn 2011-2015.

 4.5. Xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu đào tạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

4.5. Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định của UBND tỉnh.

4.5. Các quý trong năm 2012.

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

 

5.1. Tiếp tục triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại.

5.1. Phê duyệt Đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

5.1. Các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án, Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

5.1. Các quý trong năm 2012.

5.2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2011; thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục.

5.2. Báo báo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

5.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

5.2. Quý IV năm 2012.

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

6.1. Đổi mới Phương thức điều hành của các cơ quan hành chính.

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và trao đổi, gửi nhận thông tin trên mạng bằng thư điện tử.

6.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6.1. Quý I năm 2012

6.2. Tiếp tục khảo sát, điều tra thực trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính các cấp, chú trọng đến cấp xã.

6.2. Báo cáo thực trạng về trang thiết bị làm việc của các cơ quan hành chính các cấp và đề xuất phương án giải quyết.

6.2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6.2. Quý I và quý II năm 2012.

6.3.  Điều tra thực trạng hệ thống công sở các cơ quan hành chính các cấp theo Thông tư số 10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007 của Bộ Xây dựng.

6.3. Báo cáo thực trạng hệ thống công sở của  cơ quan hành chính các cấp và đề xuất phương án giải quyết.

6.3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6.3. Quý II năm 2012.

6.4. Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện còn lại.

 6.4. Cấp  chứng  nhận hệ thống quản lý chất  lượng theo TCVN ISO 9001: 2008

6.4. Sở  Khoa học - Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

6.4. Các quý trong năm 2012

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

7.1. - Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2012.

-  Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính.

7.1. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai sau khi kế hoạch được phê duyệt.

7.1. Sở Nội vụ, các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

7.1. Quý I năm 2012

7.2. Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên sóng Phát thanh truyền hình Quảng Bình; Báo Quảng Bình và Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình.

7.2. Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai sau khi kế hoạch được duyệt.

7.2.- Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyên truyền

- Đài Phát thanh Truyền hình; Báo Quảng Bình chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7.2. Các tháng trong năm 2012

7.3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ; chú trọng kiểm tra công tác cải cách hành chính với các nội dung:

- Kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

- Kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện có hiệu quả thời gian làm việc của CB,CC, VC và thực hiện quy tắc ứng xử, văn hoá công sở…

7.3. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình thanh tra, kiểm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

7.3. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7.3. Quý I xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Quý III thực hiện thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả.

Đ.Chiến
(Nguồn: Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 09/01/2012)

[Trở về]