VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2013

(Website Quảng Bình) - Ngày 28/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2013. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chủ yếu sau đây:

Nội dung

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Tiếp tục triển khai, xây dựng, kiểm tra, rà soát, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Tiếp tục xây dựng và thẩm định kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Các cơ quan liên quan

Hàng tháng

2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Quý I năm 2013

3. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn địa phương.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Các cơ quan liên quan

Hàng tháng

4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Tháng 1/2013

5. Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Tháng 5 và tháng 11/2013

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

1. Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trình UBND tỉnh ban hành.

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan liên quan

Quý I năm 2013

2. Xây dựng Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm trình UBND tỉnh ban hành.

Văn phòng

 UBND tỉnh

Các cơ quan liên quan

Quý I năm 2013

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Xây dựng tổ chức thực hiện Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Sở Nội vụ

Quý I năm 2013

2. Tiếp tục xây dựng và thực hiện đề án thành lập, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh theo các văn bản quy định.

Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Sở nội vụ

Các quý trong năm

3. Tiếp tục phân cấp quản lý về tổ chức, bộ máy cho các ngành, địa phương

Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Quý II năm 2013

4. Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP

Xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Sau khi có Thông tư hướng dẫn

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg

1. Khai trương và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông tại các huyện, các xã, phường đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành trong năm 2012.

UBND các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa; các xã, phường thí điểm tại UBND TP Đồng Hới

Các cơ quan liên quan

Quý I năm 2013

2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông thí điểm tại phường Bắc Lý và xã Bảo Ninh.

UBND TP Đồng Hới

Các cơ quan liên quan

Quý III năm 2013

3. Đề án một cửa liên thông cấp xã: UBND TP Đồng Hới triển khai toàn bộ các xã, phường; UBND các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch mỗi huyện chọn 01 xã hoặc thị trấn.

UBND TP Đồng Hới và các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch

Các cơ quan liên quan

Quý IV năm 2013

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Tiếp tục thực hiện Luật Công chức, Luật Viên chức

1. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Sở Nội vụ

Các quý trong năm 2013

2. Báo cáo thực trạng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 5 và tháng 11 năm 2012

2. Tiếp tục thực hiện các quy định về của Chính phủ về cán bộ công chức cấp xã

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Các Quý trong năm 2013

3. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP

1. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ

Các tháng trong năm

2. Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 11 năm 2013

4. Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV

Tiếp tục thực hiện Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các tháng trong năm

5. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về thu hút đào tạo nhân tài

1.Xây dựng Kế hoạch nhu cầu thu hút nhân tài năm 2013 và triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Quý II năm 2013

2. Xây dựng Kế hoạch đào tạo nhân tài giai đoạn 2013-2015.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Các Quý I năm 2013

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 1 năm 2013

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Đổi mới cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Sở Tài chính  

 

Các cơ quan liên quan

Tháng 11 năm 2013

2. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

Tháng 11 năm 2013

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ HÀNH CHÍNH

1. Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và tin học hoá quản lý nhà nước

1. Công bố danh mục TTHC, các dịch vụ công trên Trang Thông tin điện tử CCHC của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan liên quan

Các tháng trong năm 2013

2. Báo cáo việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

Tháng 5 và tháng 11 năm 2013

3. Phần mềm quản lý Hồ sơ công việc được triển khai tại 100% sở, ngành, địa phương.

Các cơ quan liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông ; Sở Nội vụ

Các tháng trong năm 2013

4. Cung cấp các TTHC ở mức độ 3 đối với một số lĩnh vực công việc.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

2. Trang thiết bị và điều kiện làm việc của các cơ quan HCNN.

1. Nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin cho sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

2. Trang bị cho Bộ phận một cửa liên thông hiện đại tại các huyện, các xã xây dựng một cửa liên thông.

UBND cấp huyện, cấp xã

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

3. Đầu tư, nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã và các cơ quan nhà nước.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

4. Triển khai Cổng thông tin điện tử.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

5. Nâng cấp Thư điện tử công vụ.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

6. Trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

7. Triển khai hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

Triển khai nhiệm vụ công tác CCHC năm 2013

1. Thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2013.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 01 năm 2013

2. Xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 01 năm 2013

3. Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 01 đến tháng 4 năm 2013

4. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

5. Tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu, học tập về CCHC trong và ngoài nước.

Sở Nội vụ

 

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

6. Biên soạn và in ấn tài liệu về CCHC.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2013

M.C
(Nguồn: Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh)

[Trở về]