VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2014

(Website Quảng Bình) - Ngày 26/12/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2014. Theo đó, Kế hoạch có nội dung cụ thể như sau:

Nội dung

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Tiếp tục triển khai, xây dựng, kiểm tra, rà soát, nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Xây dựng Kế hoạch và Báo cáo rà soát Văn bản quy phạm pháp luật.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Các cơ quan liên quan

Hàng tháng

2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành quyết định thay thế Quyết định số  22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quy định về trình tự, thủ tục han hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Quý I năm 2014

3. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế để phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và thực tiễn địa phương.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Các cơ quan liên quan

Hàng tháng

4. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Tháng 1/2014

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 63/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013 ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Ban hành quy trình đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Quý I năm 2014

2. Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trình UBND tỉnh ban hành

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Quý I năm 2014

 III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Phân bổ giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2014 cho các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh; Giúp UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tổng biên chế hành chính và tổng biên chế sự nghiệp năm 2015.

Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Sở Nội vụ

Quý I năm 2014

2. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương phù hợp với đặc thù của địa phương, trình UBND tỉnh xem xét thành lập, sáp nhập, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số tổ chức sự nghiệp công lập để thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội.

Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Sở Nội vụ

Các quý trong năm

3. Ban hành Quyết định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, Hội và tổ chức phi Chính phủ tỉnh Quảng Bình (thay thế Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007).

Ban hành Quyết định của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Quý II năm 2014

4. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP

Chỉ đạo, xây dựng Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Các Quý trong năm

5. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP

Chỉ đạo, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan hành chính.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

Các tháng trong năm

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ

1. Tiếp tục xây dựng Đề án và khai trương đưa vào hoạt động một cửa liên thông hiện đại cấp xã.

UBND các huyện: Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới.

Các cơ quan liên quan

Quý III năm 2014

2. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông cấp huyện, thành phố.

UBND các huyện, thành phố

Các cơ quan liên quan

Quý III năm 2014

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Tiếp tục thực hiện Luật Công chức, Luật Viên chức

1. Tuyển dụng, quản lý, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Sở Nội vụ

Các quý trong năm 2014

2. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quy định hiện hành.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 5 và tháng 11 năm 2014

3. Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

 

2. Tiếp tục thực hiện các quy định của Chính phủ về cán bộ công chức cấp xã

Tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.

UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

Các Quý trong năm 2014

3. Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ - CP ngày 01/11/2013 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007.

1. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ

Các tháng trong năm

2. Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 6 và tháng 11 năm 2014

4. Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg và Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV

Tiếp tục thực hiện Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các tháng trong năm

5. Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân tài giai đoạn 2013 - 2015

Xây dựng Kế hoạch nhu cầu thu hút nhân tài năm 2014 và triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Quý II năm 2014

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 1 năm  2014

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Đổi mới cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan

Tháng 11 năm 2014

2. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

Tháng 11 năm 2014

VI. HIỆN ĐẠI HOÁ HÀNH CHÍNH

1. Thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và tin học hoá quản lý nhà nước

1. Ban hành quy trình đánh giá tác động và lấy ý kiến đối với quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

Các tháng trong năm 2014

2. Hướng dẫn các cơ quan, UBND triển khai thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ; các cơ quan, đơn vị đang còn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cũ chuyển đổi sang hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

Hàng tháng trong năm 2014

3. Báo cáo việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

Tháng 5 và tháng 11 năm 2014

4. Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự và triển khai nhân rộng trong cơ quan nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ

Trong năm 2014

5. Xây dựng, trình UBND tỉnh Phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2030, định hướng đến năm 2030.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

2. Trang thiết bị và điều kiện làm việc của các cơ quan HCNN.

1. Nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin cho sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

2. Đầu tư, nâng cấp phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công  các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

3. Triển khai xây dựng trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành theo đúng quy định.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

4. Nâng cấp Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quản Đảng, Nhà nước.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

5. Trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

6. Triển khai hệ thống giao ban trực tuyến cấp huyện.

Sở Thông tin và TT

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC

Triển khai nhiệm vụ công tác CCHC năm 2014

1. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2014.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 01 năm 2014

2. Xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 01 năm 2014

3. Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Tháng 01 đến tháng 4 năm 2014

4. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

5. Tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu, học tập về CCHC trong và ngoài nước.

Sở Nội vụ

 

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

6. Biên soạn và in ấn tài liệu về CCHC.

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

Trong năm 2014

M.Chiến

(Nguồn: Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 26/12/2013)

[Trở về]