VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2017. Theo đó, Kế hoạch có những nhiệm vụ như sau:

1. Cải cách thể chế

- Tổ chức xây dựng, thẩm định và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện khai thông nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên phục vụ phát  triển kinh tế - xã hội; khuyến khích tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; kiểm soát chặt chẽ việc quy định về thủ tục hành chính ngay từ quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Rà soát công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới hoặc đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các cơ quan chuyên môn và cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

- Kiến nghị sửa đổi, loại bỏ Thủ tục hành chính, quy định hành chính gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân.

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

 - Kiểm tra thực hiện tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Thông tư liên bộ của Bộ Nội vụ và Bộ quản lý chuyên ngành; điều chỉnh sự chồng chéo, bỏ sót hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các tổ chức thuộc và trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Tổ chức rà soát tình hình hoạt động và thực trạng quản lý biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập để có kế hoạch chuyển dần sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiến tới xã hội hóa trong một số lĩnh vực dịch vụ; thành lập sát nhập, hợp nhất nâng cấp một số tổ chức sự nghiệp công lập để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao năng lực quản lý hoạt động của các tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, cải tiến, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Triển khai các quy trình, thủ tục để xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Xây dựng hệ thống danh mục vị trí việc làm và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp.

- Đổi mới công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, của cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Những đơn vị còn trống biên chế thì phải ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức bằng hình thức thu hút người có trình độ chuyên môn cao theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tuyển đặc cách đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và xuất sắc trở lên theo Thông báo số 666-TB/TU ngày 03/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau đó mới tổ chức các hình thức tuyển dụng khác.

- Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, khoa học, tuyển dụng đúng người sát nhu cầu công việc thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm phản ánh đúng kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ; từng bước thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyển dụng.

- Triển khai thực hiện các quy định về sử dụng, quản lý vị trí việc làm, tiêu chuẩn, ngạch công chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; cập nhật và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;  Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ giai đoạn 2015-2021; Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế 2015-2021.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 700/UBND-NC ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc không bố trí giữ chức vụ quá 10 năm liên tục đối với người đứng đầu đơn vị cấp phòng và các chức danh, chức vụ, quản lý doanh nghiệp nhà nước.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng III lên hạng II.

- Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; chỉ đạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng kế hoạch đề ra.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các cơ chế tài chính; trong đó có cơ chế tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP;

- Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tự chủ về tổ chức bộ máy và tự chủ về nhân sự.

- Tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính. Tất cả các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với chi tiêu đúng quy định của Nhà nước; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Tiếp tục áp dụng CNTT trong hoạt động cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan Nhà nước; thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng tin bài và cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử của các cơ quan cấp tỉnh; UBND cấp huyện phục vụ cho công tác quản lý điều hành hoạt động, xây dựng hệ thống dữ liệu để tra cứu thông tin trên mạng và đăng tải các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý để người dân, tổ chức, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận và tìm hiểu.

- Xây dựng đưa vào ứng dụng phần mềm dùng chung cho giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp, đặc biệt là phần mềm dùng chung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại.

- Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình.

- Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ vào các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo quy định.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC nhà nước; chú trọng việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời việc thực hiện công tác CCHC, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả  công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và đánh giá công tác cán bộ.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 về ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

- Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong CBCCVC, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 18/11/2016 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả, thực sự tạo thêm một bước chuyển biến mới trong thực thi công vụ, chất lượng phục vụ Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện áp dụng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác CCHC.

- Triển khai thực hiện Dự án dân chấm điểm đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện theo Quyết định số 89/QĐ-HĐND ngày 11/8/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nguồn: Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

[Trở về]