VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2019. Theo đó, Kế hoạch có...
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2018. Theo đó, Kế hoạch có những...
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2017. Theo đó, Kế hoạch có những nhiệm vụ như sau:
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2017. Theo đó, Kế...
Xem tiếp
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Nội dung cụ thể như sau:
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3866/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2016. Theo đó, Kế hoạch...
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3818/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016. Theo đó, Kế hoạch có nội dung cụ thể như...
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2015 
(Website Quảng Bình) - Ngày 13/01/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2015. Theo đó, Kế hoạch có những...
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2015 
(QuangBinh Portal) - Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 3866/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2015. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung cụ thể sau:
Xem tiếp
Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình năm 2014
(Website Quảng Bình) - Ngày 01/4/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-BCĐ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình năm 2014. Theo đó, mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cụ thể như sau:
Xem tiếp