VĂN BẢN MỚI

Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2022 
Xem tiếp
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022 
(Quang Binh Portal) - Ngày 22/12/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4228/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022.
Xem tiếp
Xác định chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2021 
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030 
Xem tiếp
Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2020 Tin có hình
Xem tiếp
Kế hoạch xây dựng, hoàn thiện và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2019. Theo đó, Kế hoạch có...
Xem tiếp
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2018 
(Quang Binh Portal) - Ngày 27/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2018. Theo đó, Kế hoạch có những...
Xem tiếp
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4168/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2017. Theo đó, Kế hoạch có những nhiệm vụ như sau:
Xem tiếp