VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình năm 2014

(Website Quảng Bình) - Ngày 01/4/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-BCĐ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Bình năm 2014. Theo đó, mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu

- Xây dựng một nền công vụ "Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả".

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gắn với Chương trình tổng thể cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh.

- Đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ, công chức và hoàn thiện tổ chức bộ máy công vụ gọn, nhẹ; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức; từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức;

- Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ;

- Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục phân cấp quản lý cán bộ, công chức và sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy gọn, nhẹ, tránh chồng chéo, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế; phân cấp bổ nhiệm cán bộ.

- Xây dựng đề án hợp nhất 3 trung tâm: Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp.

- Xây dựng đề án chuyển Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Xác định vị trí việc làm:

- Năm 2014: 100% cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và được thẩm định xong Đề án vị trí việc làm.

- Áp dụng các quy định về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ cấu ngạch công chức.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức:

- Xây dựng và triển khai thực hiện thí điểm Đề án thi tuyển một số chức danh diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

- Tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

4. Tiếp tục thực hiện Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015:

- Xây dựng Kế hoạch thu hút nhân tài năm 2014;

- Tổ chức tuyển dụng các đối tượng đã được thu hút theo quy định.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin:

- Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức; xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức;

- Xây dựng và triển khai thực hiện phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tỉnh.

6. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ:

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT/TU ngày 17/01/2013 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cương kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động và cán bộ, lực lượng vũ trang tỉnh; Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh về nâng cáo trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức.

M.C
(Nguồn: Kế hoạch số 55/KH-BCĐ ngày 01/4/2014)

[Trở về]