VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2011 
(Website Quảng Bình) - Ngày 08/3/2011, UBND tỉnh có Quyết định số 465/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2011. Theo đó, Kế hoạch có nội dung cụ thể sau:

 

I. Công tác chuẩn bị và tổ chức hệ thống thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

1. Kiện toàn hệ thống thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

- Kết quả công việc: Thành lập Phòng kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh; bố trí cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý I - năm 2011

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Kết quả công việc: Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ đầu mối của các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Cục kiểm soát TTHC

3. Xây dựng văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí.

- Kết quả công việc: Ban hành quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát TTHC.

Phân công thực hiện: Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh

- Thời gian thực hiện: Quý I - năm 2011

II. Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương

1. Thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung  hoặc thay thế, bãi bỏ.

- Kết quả công việc: Thống kê, cập nhật các quy định về TTHC trình UBND tỉnh công bố.

- Phân công thực hiện: Các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  trong năm 2011

2. Kiểm soát việc công bố, công khai các bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các các sở, ban, ngành, địa phương.

* Kết quả công việc: Trình UBND tỉnh công bố bổ sung, sửa đổi bộ cơ sở dữ liệu về TTHC (theo từng ngành, cấp huyện, cấp xã); cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên website của tỉnh, công báo.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2011

* Phổ biến dưới dạng đóng thành Sổ hướng dẫn thực hiện TTHC; niêm yết công khai bộ TTHC tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ; thông báo công khai bằng các hình thức khác.

- Phân công thực hiện: Các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2011

3. Tổ chức thực hiện các bộ TTHC đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công bố.

* Tổ chức thực hiện các TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng các nguyên tắc thực hiện TTHC quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

- Phân công thực hiện: Các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2011

* Tổ chức thực hiện tạo đường kết nối về các dịch vụ công trực tuyến từ cổng thông tin điện tử của tỉnh và của một số sở, ngành, cơ quan  với CSDL quốc gia về TTHC.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh (T/tâm Tin học) phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2011

III. Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2011

1. Tổ chức rà soát, đánh giá TTHC trong một số ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả công việc: Xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC (theo chuyên đề rà soát của Cục Kiểm soát TTHC) trình UBND tỉnh thông qua dưới hình thức Quyết định.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Chính phủ, TTCP, kế hoạch của Cục KS TTHC

2. Tổ chức rà soát, đánh giá các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh được phân cấp giải quyết tại UBND cấp huyện, cấp xã và trong một số lĩnh vực theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

a. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo một số chuyên đề.

- Kết quả thực hiện: Lập chương trình, kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá  TTHC theo một số chuyên đề trình UBND tỉnh.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II - năm 2011

b. Tổ chức tự rà soát, đánh giá về TTHC theo kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC.

- Kết quả công việc: Thống kê, tập hợp các TTHC theo kế hoạch rà soát; điền biểu mẫu rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về TTHC.

- Phân công thực hiện: Các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý III - năm 2011

c. Rà soát độc lập, xây dựng phương án đơn giản hóa các TTHC.

- Kết quả công việc: Tham vấn ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan; xây dựng phương án đơn giản hóa các TTHC trình UBND tỉnh thông qua.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV - năm 2011

IV. Bảo đảm chất lượng dự thảo các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

1. Xử lý kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo Đề án 30 và theo kế hoạch (chuyên đề) rà soát, đánh giá TTHC năm 2011.

- Kết quả công việc: Soạn thảo quyết định (QPPL) trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ quy định về TTHC để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC đã được UBND tỉnh thông qua.

- Phân công thực hiện: Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2011

2. Đánh giá tác động của quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)  thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh đối với trường hợp văn bản QPPL có quy định về TTHC

a. Tổ chức tự đánh giá tác động của các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL của cơ quan chủ trì soạn thảo.

- Kết quả công việc: Lập hồ sơ lấy ý kiến đối với tác động của các quy định về TTHC theo Điều 9 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

- Phân công thực hiện: Cơ quan chủ trì soạn thảo.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2011

b. Đánh giá độc lập và cho ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC.

- Kết quả công việc: Tham vấn ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan; hoàn thành việc cho ý kiến đối với văn bản QPPL quy định về TTHC.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2011

3. Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Kết quả công việc: Kết quả thẩm định về TTHC trong báo cáo thẩm định văn bản QPPL theo Điều 11 NĐ 63/2010/NĐ-CP.

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2011

V. Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm soát TTHC

1. Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Kết quả công việc: Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; đôn đốc, kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND tỉnh việc xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  trong năm 2011

2. Tổ chức điều tra thực tế lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

- Kết quả công việc: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra; kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC trình cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Cục KS TTHC và UBND tỉnh

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm huy động sự ủng hộ của cá nhân, tổ chức đối với việc cải cách TTHC.

- Kết quả công việc: Xây dựng chương trình, chuyên mục truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý IV - năm 2011

VI. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tổng hợp báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện để trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Phân công thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Thời gian thực hiện: Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ.

Đ.Chiến

(Nguồn: Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 08/3/2011)

[Trở về]