VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2012

(Website Quảng Bình) - Ngày 16/01/2012, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2012. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chủ yếu sau đây:

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương

1

Thực hiện việc công bố các thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) đã được ban hành theo quy định tại Chương II Quyết định 1679/QĐ-UBND ngày 18/7/2011.

- Cập nhật các quy định mới ban hành, bổ sung, sửa đổi về TTHC để kịp thời trình UBND tỉnh công bố.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2012

- Rà soát, phát hiện các quy định về TTHC chưa được công bố hoặc có sự khác biệt giữa nội dung công bố với văn bản pháp luật quy định về TTHC, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền công bố bổ sung, sửa đổi.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2012

2

Thực hiện việc công khai, minh bạch các TTHC đã được UBND tỉnh hoặc cơ quan Trung ương công bố theo quy định tại Chương III Quyết định 1679/QĐ-UBND.

- Cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên Website Quảng Bình.

Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2012

- Tổ chức niêm yết công khai TTHC tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ dưới hình thức đóng thành Sổ hướng dẫn thực hiện TTHC và các hình thức công khai khác.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2012

3

Kiểm soát việc thực thi các TTHC đã được UBND tỉnh hoặc cơ quan Trung ương công bố.

- Kiểm soát việc thực thi các TTHC đã được công bố theo quy định tại các Điều 18, 20 và 21 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, đảm bảo công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện TTHC

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2012

- Tổ chức thực hiện kết nối và sử dụng CSDL quốc gia về TTHC với Website Quảng Bình.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học).

Theo KH của Cục KS TTHC

II

Kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về TTHC

1

Thực hiện quy trình đánh giá tác động của các quy định về TTHC trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)  theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Quyết định 15/2011/QĐ-UBND.

- Thực hiện việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL.

Thường xuyên trong năm 2012

- Đánh giá độc lập và tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên trong năm 2012

- Tổ chức thẩm định các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL.

Sở Tư pháp.

Thường xuyên trong năm 2012

2

Rà soát, bãi bỏ các văn bản quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

- Rà soát, bãi bỏ các văn bản có quy định về TTHC do các sở, ban, ngành, địa phương ban hành không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2012

III

Rà soát, đánh giá các quy định về TTHC đã được ban hành

1

Tự tổ chức rà soát, đánh giá các quy định về TTHC trong một số lĩnh vực trọng tâm thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

- Lựa chọn một số TTHC trọng tâm hoặc đang còn vướng mắc để xây dựng kế hoạch tự rà soát, đánh giá. Đề xuất, kiến nghị (bằng văn bản) phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật quy định về TTHC gửi UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Quý II

2

Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của UBND tỉnh.

- Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch rà soát, đánh giá các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh được phân cấp giải quyết tại UBND cấp huyện, cấp xã và trong một số lĩnh vực theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quý II, quý III

IV

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Quyết định 1680/QĐ-UBND ngày 18/7/2011.

- Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: Văn phòng UBND tỉnh, email ksthc@quangbinh.gov.vn, điện thoại: 052.382457 (505), địa chỉ trang chuyên mục: www.quangbinh.gov.vn/tthc để tổ chức, cá nhân biết; hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2012

2

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2012

- Tổ chức điều tra thực tế lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh

V

Công tác truyền thông

1

Tuyên truyền, phổ biến, huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động cải cách TTHC.

- Xây dựng, lồng ghép kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động kiểm soát TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định 20/2008/NĐ-CP.

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ.

Trong năm 2012

- Xây dựng chuyên mục, phóng sự, bài viết truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở TT-TT, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Website tỉnh.

Quý II và quý IV

- Truyền thông nội bộ trong các cơ quan, đơn vị thông qua hình thức: Hội nghị, tập huấn, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo...

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Quý I

2

Phối hợp, phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách TTHC của các tổ chức chính trị xã hội.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6930/VPCP-KSTT ngày 03/10/2011.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2012

VI

Công tác thanh tra, kiểm tra

1

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện TTHC theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 945/QĐ-TTg

- Tham mưu UBND tỉnh cử các tổ kiểm tra đến làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành.

Quý II và quý IV

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban phòng chống tham nhũng tỉnh, Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện.

Trong năm 2012

Đ.Chiến
(Nguồn: Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 16/01/2012)

[Trở về]