VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2013

(Website Quảng Bình) - Ngày 15/01/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 116 /QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2013. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chủ yếu sau đây:

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh

1

Thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC và lấy ý kiến của đơn vị Kiểm soát TTHC trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

- Thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL.

Thường xuyên trong năm 2013

- Đánh giá độc lập và tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC của đơn vị Kiểm soát TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC).

Thường xuyên trong năm 2013

- Tổ chức thẩm định văn bản QPPL.

Sở Tư pháp.

Thường xuyên trong năm 2013

2

Kiểm soát, bãi bỏ các văn bản quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

- Bãi bỏ các văn bản có quy định về TTHC do các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành (không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP).

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Thường xuyên trong năm 2013

II

Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1679/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh

1

Thực hiện việc công bố các TTHC đã được ban hành.

- Cập nhật kịp thời các quy định mới ban hành, bổ sung, sửa đổi về TTHC để trình UBND tỉnh công bố.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2013

- Phát hiện các quy định về TTHC chưa được công bố hoặc có sự khác biệt giữa nội dung công bố với văn bản pháp luật quy định về TTHC, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền công bố bổ sung, sửa đổi.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2013

2

Thực hiện việc công khai, minh bạch các TTHC đã được UBND tỉnh hoặc cơ quan Trung ương công bố.

- Cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên Website Quảng Bình.

Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2013

- Tổ chức niêm yết công khai TTHC tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ dưới hình thức niêm yết trên bảng và đóng thành sổ. (Theo hướng dẫn tại Công văn 3973/VPCP-KSTT ngày 04/6/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Thường xuyên  trong năm 2013

3

Kiểm soát việc thực thi các TTHC đã được UBND tỉnh hoặc cơ quan Trung ương công bố.

- Kiểm soát việc thực thi các TTHC đã được công bố theo quy định tại các Điều 18, 20 và 21 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, đảm bảo công khai, minh bạch và kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện TTHC

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Thường xuyên trong năm 2013

- Tổ chức thực hiện kết nối và sử dụng CSDL quốc gia về TTHC với Website Quảng Bình.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học).

Theo KH của Cục KS TTHC

- Trình UBND tỉnh ban hành một số quy định bắt buộc trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế về quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC) và Sở Tư pháp.

 

Quý II năm 2013

III

Rà soát các quy định về TTHC đã được ban hành theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ

1

Xây dựng danh mục rà soát các TTHC trong một số lĩnh vực trọng tâm của tỉnh.

- Soạn thảo danh mục rà soát các TTHC trọng tâm.

Văn phòng UBND tỉnh.

Tháng 01 năm 2013

- Đề xuất, bổ sung danh mục rà soát các TTHC.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Trước ngày 15/02/2013

- Trình UBND tỉnh ban hành Chương trình rà soát TTHC trọng tâm năm 2013

Văn phòng UBND tỉnh.

Trước ngày 28/02/2013

2

Tổ chức rà soát, đánh giá các quy định về TTHC trọng tâm theo Chương trình rà soát của tỉnh ban hành.

- Thực hiện rà soát, đánh giá theo mẫu biểu. Đề xuất, kiến nghị (bằng văn bản) phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật quy định về TTHC trình UBND tỉnh phê duyệt dưới hình thức Quyết định.

 

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Trước ngày 30/9/2013

3

Tự tổ chức rà soát, đánh giá các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ban, ngành theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

- Lựa chọn một số TTHC đang còn vướng mắc để xây dựng kế hoạch tự rà soát, đánh giá (ngoài kế hoạch của tỉnh). Đề xuất, kiến nghị (bằng văn bản) phương án sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật quy định về TTHC trình UBND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Trong năm 2013

IV

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ

1

Hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

- Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: "Văn phòng UBND tỉnh, email ksthc@quangbinh.gov.vn, điện thoại: 052.3823457 (505), địa chỉ trang chuyên mục: www.quangbinh.gov.vn/tthc" để tổ chức, cá nhân biết; hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện phản ánh, kiến nghị.

Các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Thường xuyên  trong năm 2013

2

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Xử lý hoặc chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2013

- Tổ chức điều tra thực tế lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh

V

Công tác truyền thông

1

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể vào công tác cải cách TTHC.

- Xây dựng, lồng ghép kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về hoạt động kiểm soát TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định 20/2008/NĐ-CP.

Sở Nội vụ, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh xây dựng nội dung.

Trong năm 2013

- Xây dựng chuyên mục, phóng sự, bài viết truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, Website tỉnh.

 

Quý II và quý IV năm 2013

- Truyền thông trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thông qua hình thức: Tập huấn, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, hội nghị, giao ban, phát thanh tại các cộng đồng dân cư ...

Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. (UBND cấp huyện chỉ đạo các Đài Truyền thanh-Truyền hình thực hiện)

Trong năm 2013

2

Phối hợp, phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách TTHC của các tổ chức chính trị xã hội.

- Giữ mối quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh và các đoàn thể nhằm phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6930/VPCP-KSTT ngày 03/10/2011 của VPCP.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2013

VI

Công tác thanh tra, kiểm tra

1

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện TTHC theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011.

- Tham mưu UBND tỉnh cử các đoàn kiểm tra đến làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan.

Quý II và quý IV năm 2013

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện.

Trong năm 2013

VII

Công tác khác

1

Kiện toàn hệ thống thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Kiện toàn hệ thống cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã sau khi Chính phủ ban hành văn bản sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC.

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

Theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tư pháp

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ đầu mối của các sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Sở Tư pháp.

Theo KH của Cục KS TTHC

3

Bổ sung, sửa đổi văn bản hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí nhằm đảm bảo cho hoạt động kiểm soát TTHC triển khai thuận lợi.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát TTHC theo Thông tư số 167/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính (thay thế cho Thông tư 224/2010/TT-BTC).

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan được giao chủ trì công tác kiểm soát TTHC.

Trước ngày 30/9/2013

 

M.C

(Nguồn: Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 15/1/2013 của UBND tỉnh)

[Trở về]