VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2015 
(Website Quảng Bình) - Ngày 13/01/2015, UBND tỉnh có Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2015. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chủ yếu sau đây:

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

1

Thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC và gửi Sở Tư pháp lấy ý kiến, thẩm định trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

- Biểu đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL theo Biểu mẫu số 01A và 01B/ĐG-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL.

Trong năm 2015

- Tham gia ý kiến, phối hợp hướng dẫn đánh giá tác động và tổ chức thẩm định đối với dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC.

Sở Tư pháp.

Trong năm 2015

2

Kiểm soát, đề nghị bãi bỏ các văn bản quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

- Bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản có quy định về TTHC do các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên     trong năm 2015

II

Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương

 

1

Công bố các TTHC đã được ban hành.

- Cập nhật kịp thời các quy định mới ban hành, bổ sung, sửa đổi về TTHC để trình UBND tỉnh công bố.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2015

- Phát hiện các quy định về TTHC chưa được công bố hoặc có sự khác biệt giữa nội dung công bố với văn bản pháp luật quy định về TTHC, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền công bố bổ sung, sửa đổi.

Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC Trung ương và địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2015

 

2

Công khai, minh bạch các TTHC đã được UBND tỉnh hoặc cơ quan Trung ương công bố.

- Cập nhật các TTHC đã được UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên Website Quảng Bình.

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Thường xuyên  trong năm 2015

- Niêm yết công khai TTHC tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ dưới hình thức niêm yết trên bảng và đóng thành sổ hướng dẫn.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2015

3

Kiểm soát việc thực hiện các TTHC đã được UBND tỉnh hoặc cơ quan Trung ương công bố.

- Kiểm soát việc thực hiện các TTHC theo đúng quy định, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện TTHC.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên     trong năm 2015

III

Rà soát các quy định về TTHC đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật

1

Thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2015

Hoàn thành các công việc được phân công tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Theo nhiệm vụ được giao cho tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Trong năm 2015

2

Tự tổ chức rà soát, đánh giá các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Các đơn vị, địa phương chưa đề xuất UBND tỉnh giao rà soát TTHC năm 2015 theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này tự xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC năm 2015 của đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

Theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

IV

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định

1

Công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh.

- Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: "Sở Tư pháp, 183 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, địa chỉ email kstthc@quangbinh.gov.vn, điện thoại chuyên dùng 052.3825025, cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp" tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2015

2

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý; đôn đốc, kiểm tra việc xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Thường xuyên  trong năm 2015

V

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

 

1

Kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC.

Hoàn thành các công việc được phân công tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện.

Trong năm 2015

VI

Công tác khác

1

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện.

Quý I năm 2015

 

2

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể vào công tác cải cách TTHC.

- Xây dựng, lồng ghép kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về kiểm soát TTHC.

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

Trong năm 2015

- Xây dựng chuyên mục, phóng sự, bài viết truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo các Đài Truyền thanh-Truyền hình thực hiện.

Trong năm 2015

Đ.C

Nguồn: Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 13/01/2015

[Trở về]