VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2016 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3866/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2016. Theo đó, Kế hoạch có nội dung cụ thể như sau:

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

1

Thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với quy định về TTHC được phân cấp cho UBND cấp tỉnh ban hành (nếu có) theo Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015 và Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

- Biểu đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL theo Biểu mẫu số 01A và 01B/ĐG-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL.

Trong năm 2016

- Tham gia ý kiến, thẩm định đối với dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC được phân cấp cho UBND cấp tỉnh ban hành.

Sở Tư pháp.

Trong năm 2016

2

Rà soát, bãi bỏ các văn bản quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

- Bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản có quy định về TTHC được ban hành không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 14 Luật ban hành văn bản QPPL và Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Sở, ban, ngành chuyên môn;  cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2016

II

Kiểm soát việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, địa phương

1

Công bố các TTHC đã được ban hành.

- Cập nhật kịp thời các quy định về TTHC để trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung.

Sở, ban, ngành chuyên môn.

Thường xuyên  trong năm 2016

- Phát hiện các TTHC chưa công bố hoặc có sự khác biệt giữa nội dung công bố với văn bản pháp luật quy định về TTHC, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền công bố bổ sung, sửa đổi.

Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

Thường xuyên  trong năm 2016

2

Công khai, minh bạch các TTHC đã được UBND tỉnh hoặc cơ quan Trung ương công bố.

- Cập nhật các TTHC đã được UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đăng tải trên Website Quảng Bình.

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Thường xuyên  trong năm 2016

- Niêm yết công khai TTHC tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ dưới hình thức niêm yết trên bảng và hình thức đóng thành sổ hướng dẫn.

Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

Thường xuyên  trong năm 2016

3

Kiểm soát việc thực hiện, giải quyết các TTHC.

- Kiểm soát việc thực hiện các TTHC theo đúng quy định, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong việc thực hiện TTHC.

Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

Thường xuyên trong năm 2016

III

Rà soát các quy định về TTHC đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật

1

Thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm năm 2016

Hoàn thành các công việc được phân công tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Theo nhiệm vụ được giao tại Phụ lục số 01.

Theo thời hạn tại Phụ lục số 01  

2

Tiếp tục hoàn thành Kế hoạch rà soát TTHC theo Phụ lục số 01 QĐ số 57/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành chuyên môn chưa hoàn thành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2015, tiếp tục thực hiện theo Phụ lục số 01 QĐ số 57/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh đã giao.

Các sở, ban, ngành chuyên môn chưa hoàn thành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2015.

Quý II năm 2016

IV

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính

1

Công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh.

- Niêm yết công khai địa chỉ cơ quan, số điện thoại, website tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

Thường xuyên  trong năm 2016

2

Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Chuyển phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Thường xuyên  trong năm 2016

V

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

1

Kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện hoạt động KS TTHC.

Hoàn thành các công việc được phân công tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Kế hoạch này.

Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Theo thời hạn tại Phụ lục số 02  

VI

Công tác khác

  1

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ giải quyết TTHC tại các sở, đơn vị, địa phương.

Sở, ban, ngành chuyên môn; UBND cấp huyện.

Quý I năm 2016

2

Tổ chức tổng kết công tác kiểm soát TTHC hàng năm.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm soát TTHC năm 2015; Công tác thi đua khen thưởng.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh.

Đầu năm 2016

3

Tổ chức đi học tập kinh nghiệm.

Tổ chức 1 đoàn cán bộ làm công tác CC TTHC đi học tập kinh nghiệm tại TP.Hồ Chí Minh.

Sở Tư pháp và đại diện cán bộ đầu mối một số đơn vị, ĐP.

Quý II năm 2016

4

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể vào công tác cải cách TTHC.

- Xây dựng, lồng ghép kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về kiểm soát TTHC.

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

Trong năm 2016

- Xây dựng chuyên mục, phóng sự, bài viết truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Sở TT-TT, Đài PT-TH, các cơ quan báo chí; UBND cấp huyện chỉ đạo các Đài Truyền thanh-Truyền hình thực hiện.

Trong năm 2016

Đ.C

(Nguồn: Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/12/2015)

[Trở về]