VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4076/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2017. Theo đó, Kế hoạch có nội dung cụ thể như sau:

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Công tác kiểm soát việc ban hành các văn bản có quy định về TTHC theo đúng thẩm quyền được luật giao

1.

Thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với quy định về TTHC được phân cấp cho UBND cấp tỉnh ban hành (nếu có) theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

- Văn bản /Biểu tự đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). (Quy định về TTHC phải được giải trình theo hướng dẫn tại Biểu mẫu số 01/ĐG-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP).

- Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL.

Trong năm 2017

- Văn bản góp ý, thẩm định đối với dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

- Sở Tư pháp.

Trong năm 2017

2.

Rà soát các văn bản quy định về TTHC được ban hành không đúng thẩm quyền.

- Bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị bãi bỏ  các văn bản có quy định về TTHC được ban hành không đúng thẩm quyền trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý.(Theo Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP).

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2017

II.

Công tác kiểm soát quá trình tổ chức thực hiện TTHC

1.

Cập nhật kịp thời các TTHC trình UBND tỉnh công bố.

- Soạn thảo, trình UBND tỉnh các quyết định công bố TTHC "đầy đủ, chính xác, kịp thời".

- Sở, ban, ngành chuyên môn.

Thường xuyên trong năm 2017

2.

Xử lý, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền công bố chuẩn hóa các TTHC được phát hiện có nội dung công bố chưa "đầy đủ, chính xác, kịp thời".

- Văn bản kiến nghị Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các quyết định công bố TTHC có nội dung chưa "đầy đủ, chính xác, kịp thời". (Đồng thời gửi Sở Tư pháp theo Quyết định 09/2014/QĐ-UBND).

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên trong năm 2017

- Văn bản kiến nghị gửi Sở quản lý chuyên ngành và Sở Tư pháp trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quyết định công bố TTHC có nội dung chưa "đầy đủ, chính xác, kịp thời".

- UBND cấp huyện, cấp xã,

- Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC các cấp.

Thường xuyên  trong năm 2017

3.

Đăng tải công khai trên mạng internet các TTHC đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

- Cập nhật các TTHC đã được UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Sở Tư pháp.

Thường xuyên trong năm 2017

- Cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh các TTHC đã được UBND tỉnh và cơ quan ngành dọc TW công bố.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên trong năm 2017

- Liên kết các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương với Cổng thông tin điện tử của tỉnh để đăng tải công khai TTHC.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- UBND cấp huyện.

Thường xuyên trong năm 2017

- Liên kết, đăng tải công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên trong năm 2017

4.

Tổ chức niêm yết các TTHC đã được công bố tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Sao gửi kịp thời nội dung các quyết định công bố TTHC cho các cơ quan được giao thẩm quyền giải quyết TTHC để tổ chức niêm yết công khai.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện.

Thường xuyên trong năm 2017

- Niêm yết công khai TTHC tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dưới 02 hình thức: Niêm yết trên bảng và đóng thành sổ hướng dẫn.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2017

- Định kỳ hệ thống Danh mục TTHC đã được công bố đang có hiệu lực thi hành để kiểm soát việc niêm yết công khai.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Trước ngày 30/6/2017

- Kiểm tra, rà soát việc niêm yết công khai tại cấp huyện, cấp xã theo Danh mục TTHC được các sở, ban, ngành hệ thống.

- UBND cấp huyện.

Trước ngày 30/7/2017

5.

Tăng cường kiểm soát quá trình giải quyết TTHC. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các TTHC theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg).

- Áp dụng hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, tăng cường xây dựng hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trong giải quyết các TTHC.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thực hiện và theo dõi, kiểm tra.

Thường xuyên trong năm 2017

- Thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả TTHC qua Bộ phận một cửa hoặc một đầu mối (Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND).

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2017

- Xây dựng và áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quá trình giải quyết các TTHC (Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg).

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.

 

Thường xuyên trong năm 2017

- Rút ngắn 10% thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết TTHC so với thời hạn được pháp luật quy định.

- Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện liên thông TTHC để gửi thông tin, luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC nhằm rút ngắn thời gian và giảm thành phần hồ sơ phải nộp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2017

III.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

1.

Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện trách nhiệm giải trình, giải thích lý do bằng văn bản hoặc mẫu phiếu theo quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND trong các trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối giải quyết.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên trong năm 2017

- Định kỳ 06 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC (Theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

Trước ngày 30/4 và  ngày 31/10 năm 2017

- Thiết lập, quản lý, vận hành trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương:

 + Chuyên mục hướng dẫn, giải đáp, xử lý các ý kiến, phản ánh của người dân, doanh nghiệp.

 + Chuyên mục về Quy hoạch, Kế hoạch, Chính sách, tài liệu pháp lý khác của HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện,

Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện.

 

Thường xuyên     trong năm 2017

- Thiết lập Chuyên mục độc lập về Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

 

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Thường xuyên     trong năm 2017

2.

Thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính (Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND).

 

 

 

 

- Thực hiện tiếp nhận và tham mưu UBND tỉnh giao cơ quan có thẩm quyền xử lý.

- Sở Tư pháp.

Thường xuyên  trong năm 2017

- Chuyển các phản ánh, kiến nghị được gửi qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh cho Sở Tư pháp để tham mưu UBND tỉnh xử lý.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên  trong năm 2017

- Xử lý phản ánh, kiến nghị; báo cáo UBND tỉnh và công khai kết quả xử lý.

- Niêm yết công khai nội dung hướng dẫn và địa chỉ cơ quan, email, website và số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên  trong năm 2017

IV.

Công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các quy định pháp luật về TTHC 

1.

Tổng hợp các quy định về TTHC (tại văn bản QPPL) còn vướng mắc, bất cập, phiền hà.

Lập Danh mục rà soát TTHC trọng tâm 2017

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Trước ngày 31/3/2017

2.

Thực hiện rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải tiến TTHC theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch này

Trước ngày 31/8/2017

V.

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 kèm theo Kế hoạch này

Trong năm 2017

VI.

Công tác khác

1.

Tổ chức tổng kết công tác kiểm soát TTHC hàng năm.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm soát TTHC năm 2016;

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đầu năm 2017

2.

Kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mối tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát TTHC

Rà soát, ban hành Quyết định kiện toàn Tổ cán bộ đầu mối tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện kiểm soát TTHC tại đơn vị, địa phương.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan HCNN Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Năm 2017

3.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Tổ chức tập huấn về kiến thức kiểm soát TTHC cho cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- UBND cấp huyện.

Quý II năm 2017

4.

Học tập kinh nghiệm.

Tổ chức 01 đoàn cán bộ làm công tác cải cách  TTHC đi học tập kinh nghiệm.

Đại diện cán bộ đầu mối một số đơn vị, địa phương.

Quý III năm 2017

5.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC.

- Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bài viết tuyên truyền về cải cách TTHC.

- Lồng ghép tuyên truyền về cải cách TTHC.

- Các sở: TT-TT, TP, NVụ, VP UBND tỉnh, UBND cấp huyện,

- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình.

 

Trong năm 2017

Đ.C
Nguồn: Quyết định số 4076/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

[Trở về]