VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2019. Theo đó, Kế hoạch có những nội dung chính sau:

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Kiểm soát việc ban hành các văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

 

 

1

Thực hiện quy trình đánh giá tác động, lấy ý kiến, thẩm định đối với quy định về TTHC được phân cấp cho cấp tỉnh ban hành theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP.

- Có nội dung giải trình về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các quy định về TTHC trong hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL.

Trong năm 2019

- Văn bản góp ý của Văn phòng UBND tỉnh đối với dự thảo văn bản QPPL có chứa quy định về TTHC.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Trong năm 2019

- Có nội dung thẩm định về thẩm quyền ban hành, sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của các quy định về TTHC trong báo cáo thẩm định văn bản QPPL của Sở Tư pháp.

- Sở Tư pháp.

Trong năm 2019

II

Kiểm soát quá trình tổ chức thực hiện TTHC

1

Công bố TTHC.

Soạn thảo, trình UBND tỉnh công bố TTHC "đầy đủ, chính xác, kịp thời".

- Sở, ban, ngành chuyên môn.

Thường xuyên trong năm 2019

2

Vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Cập nhật các TTHC đã được UBND tỉnh công bố lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên trong năm 2019

 

3

Công khai TTHC trên môi trường mạng

- Kết nối, tích hợp, đồng bộ hoá dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đăng tải công khai trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương.

Thường xuyên trong năm 2019

4

Công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Công khai kịp thời, đầy đủ TTHC dưới hình thức niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC ở các cấp.

Thường xuyên trong năm 2019

 

5

Rà soát, xử lý các TTHC đã được công bố có nội dung chưa "đầy đủ, chính xác, kịp thời" theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

- Kịp thời kiến nghị Bộ quản lý chuyên ngành và Văn phòng Chính phủ xử lý nội dung công bố TTHC chưa "đầy đủ, chính xác, kịp thời".

- Sở, ban, ngành chuyên môn

- Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn.

Thường xuyên trong năm 2019

- Kịp thời kiến nghị Sở quản lý chuyên ngành và Văn phòng UBND tỉnh xử lý nội dung công bố TTHC chưa "đầy đủ, chính xác, kịp thời".

- Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC ở các cấp.

Thường xuyên trong năm 2019

6

Kiểm soát quá trình giải quyết TTHC.

- Kiểm soát việc giải quyết các TTHC theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nhà nước trong thực hiện TTHC.

- Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp.

Thường xuyên trong năm 2019

 

 

7

Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.

- Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg).

- Sở Thông tin và Truyền thông,

- Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp,

- Bưu điện tỉnh Quảng Bình.

Thường xuyên trong năm 2019

- Kết nối mạng thông tin phục vụ triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với TCT Bưu điện VN, Bưu điện Quảng Bình.

Năm 2019

8

Áp dụng quy trình ISO trong giải quyết TTHC.

- Áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong giải quyết các TTHC (Theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg).

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương.

Thường xuyên trong năm 2019

III

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC

 

 

1

Thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- Căn cứ Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh để xây dựng giải pháp thực hiện trong Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019 của đơn vị, địa phương.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

Theo tiến độ được giao tại Kế hoạch số 1655/KH-UBND

- Hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ được giao tại Kế hoạch số 1655/KH-UBND.

 

 

 

2

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Xây dựng mẫu phiếu đánh giá.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Quý I năm 2019

- Hoàn thiện chức năng đánh giá trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

Quý I năm 2019

- Tổ chức thu thập ý kiến đánh giá; tổng hợp kết quả chấm điểm đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn,

- UBND cấp huyện, cấp xã,

- Bộ phận một cửa các cấp.

Định kỳ hàng quý

 

3

Tiếp tục hoàn thiện các chức năng trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử.

Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa, nâng cấp các chức năng, quy trình, biểu mẫu, chế độ báo cáo theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì về cơ sở pháp lý, yêu cầu quản lý nhà nước,

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì về ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong năm 2019

 

 

4

Đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin cho việc vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện giải pháp đảm bảo năng lực hạ tầng công nghệ thông tin cho việc vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống Thông tin một cửa điện tử trong phạm vi toàn tỉnh được thông suốt, nhanh chóng, thuận lợi để thực hiện được các chức năng theo yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quý Inăm 2019

 

 

5

Sửa đổi, bổ sung văn bản quy định về đối tượng được hưởng phụ cấp và văn bản quy định về mức phụ cấp cho đối tượng làm việc tại Bộ phận một cửa; đảm bảo phù hợp với quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm, quyền lợi của CBCCVC tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/8/2009 về việc giao định suất hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính.

Quý I năm 2019

- Trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 117/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 quy định mức phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh.

Quý II năm 2019

 

 

6

 

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

- Bước 1: Rà soát, lựa chọn, đề xuất TTHC xây dựng dịch vụ công trực tuyến năm 2019, trong đó xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện; trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- UBND cấp huyện,

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, tổng hợp.

 

Quý II

năm 2019

- Bước 2: Trình UBND tỉnh phương án đơn giản hóa và Quy trình chi tiết thực hiện TTHC.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- UBND cấp huyện.

 

Theo thời gian được phê duyệt

- Bước 3: Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

- Sở Thông tin và Truyền thông.

 

7

Phối hợp triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử liên quan đến cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ.

Xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin điện tử, ứng dụng CNTT để cải cách phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương như: Số hoá văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; áp dụng chữ ký số trong xử lý công việc…

- Sở chuyên ngành chủ trì về cơ sở pháp lý, yêu cầu quản lý nhà nước;

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì về ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Trong năm 2019

IV

Tăng cường trách nhiệm giải trình và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

 

 

1

 

Tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

 

- Định kỳ 06 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC (Theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015).

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Trong năm 2019

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình, giải thích lý do bằng văn bản hoặc mẫu phiếu theo quy định của pháp luật trong các trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc từ chối giải quyết.

 

- Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp.

 

Thường xuyên trong năm 2019

 

2

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính (Theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Quyết định số 574/QĐ-TTg).

- Niêm yết công khai nội dung hướng dẫn và địa chỉ Văn phòng UBND tỉnh, email, website và số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC.

- Các cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC tại các cấp.

Thường xuyên trong năm 2018

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị gửi đến UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh hoặc gửi qua địa chỉ nguoidan.chinhphu.vn doanhnghiep.chinhphu.vn.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương được giao thẩm quyền xử lý.

 

Thường xuyên trong năm 2019

V

Rà soát các quy định pháp luật về TTHC, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC và đơn giản hóa chế độ báo cáo

 

1

Rà soát các quy định pháp luật về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh.

Soạn thảo văn bản QPPL trình HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định về TTHC còn vướng mắc, bất cập.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Chủ tịch UBND cấp huyện.

Trong năm 2019

 

 

2

 

Rà soát các quy định pháp luật về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan Trung ương.

Soạn thảo, trình UBND tỉnh văn bản kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC, gồm các nội dung sau:

+ Nêu cụ thể các quy định pháp luật về TTHC còn vướng mắc, bất cập, phiền hà.

+ Đề xuất cụ thể nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định pháp luật.

 

 

 

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

 

 

 

Trong năm 2019

 

3

Tổ chức thực thi "Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ" được phê duyệt tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh.

Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chế độ báo cáo định kỳ theo Phương án đã được phê duyệt sau khi có Nghị định về chế độ báo cáo của Chính phủ và Thông tư thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ của Bộ chuyên ngành.

- Sở, ban, ngành chuyên môn theo phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh.

 

Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi có Nghị định và Thông tư

 

 

4

Tổ chức thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí”.

Triển khai thực hiện Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các sở, ngành: Tư pháp, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Năm 2019

 

5

 

Rà soát các văn bản hành chính quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

Bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị bãi bỏ các văn bản hành chính có chứa quy định về TTHC không đúng thẩm quyền.

- Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp địa phương.

Trong năm 2019

VI

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

 

 

1

Kết hợp việc kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trong Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và đề xuất thành phần Đoàn kiểm tra của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 4505/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở được giao phụ trách về các nhiệm vụ CCHC.

 

Trước ngày 15/02/2019

- Tổ chức tiến hành kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý kết quả sau kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra của tỉnh.

Theo Kế hoạch kiểm tra

 

2

 

Tự tổ chức kiểm tra tại các đơn vị, địa phương.

 

Kết hợp tổ chức Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương.

- Sở, ban, ngành chuyên môn,

- Cơ quan hành chính NN Trung ương đóng trên địa bàn,

- UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Trong năm 2019

VII

Công tác khác

 

1

Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC.

Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bài viết tuyên truyền về cải cách TTHC.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội Vụ, Cổng TTĐT QB,

- UBND cấp huyện,

- Các cơ quan báo chí.

 

Trong năm 2019

 

2

Học tập kinh nghiệm về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tổ chức đi học tập kinh nghiệm một số tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt hoạt động cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Văn phòng UBND tỉnh.

Trong năm 2019

3

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ.

Báo cáo định kỳ về hoạt động kiểm soát TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

- Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp địa phương.

Theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP

Nguồn: Quyết định số 4531/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh

[Trở về]