VĂN BẢN MỚI

Tải QB Portal App

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” 
 Chuyên trang PCTN xin giới thiệu toàn văn nội dung Kế hoạch như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 20/3/2020 của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch sơ kết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm sau gần 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 50); từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Việc sơ kết cần bám sát các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 50; tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 50.

2. Kết quả thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 50:

2.1. Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

2.2. Kết quả xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phục vụ công tác phát hiện, xử lý tham nhũng.

2.3. Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

2.4. Công tác truyền thông về phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2.5. Về củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2.6. Việc thực hiện các quy định về khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng; xử lý người có hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

2.7. Kết quả phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng (đây là nội dung quan trọng, cốt lõi đề nghị trong quá trình sơ kết cần tập hợp đầy đủ số liệu theo đề cương, phụ lục; phân tích, đánh giá quá trình thực hiện theo những nội dung yêu cầu của Chỉ thị 50).

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 19-KH/BCĐTW, ngày 10/5/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về “Triển khai thực hiện Chỉ thị 50”; Kế hoạch 07-KH/TU, ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

4. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 50.

5. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới.

III. PHƯƠNG PHÁP SƠ KẾT

1. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức sơ kết phù hợp và xây dựng Báo cáo sơ kết của ban, địa phương, cơ quan, tổ chức gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo sơ kết trước khi gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Trong quá trình sơ kết, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp bằng các hình thức phù hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ có kinh nghiệm trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng để hoàn thiện Báo cáo sơ kết.
3. Trên cơ sở tổng hợp Báo cáo sơ kết của các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết và tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo sơ kết để tiếp thu, hoàn thiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch này để tổ chức sơ kết và Báo cáo kết quả (theo Đề cương và phụ lục gửi kèm) về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 27/4/2020; đồng thời gửi bản mềm để Ban Nội chính Tỉnh ủy kịp thời tổng hợp (đối với các ban đảng, huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy gửi qua mạng nội bộ Notes theo địa chỉ: Hoang The Trung; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bằng USB tại Phòng Theo dõi công tác PCTN qua đồng chí Võ Việt Hùng - 0925206777).

Mốc thời gian sơ kết và lấy số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2020.

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng Kế hoạch sơ kết, các đề cương, phụ lục hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng Báo cáo sơ kết.

2.2. Theo dõi nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng và địa phương tiến hành sơ kết và Báo cáo kết quả theo Kế hoạch.

Hoàn thành trước ngày 27/4/2020.

2.3. Tổng hợp xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết.

Hoàn thành trước ngày 11/5/2020.

2.4. Tổ chức lấy ý kiến góp ý các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy đối với dự thảo Báo cáo sơ kết.

Hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

2.5. Hoàn thiện Báo cáo sơ kết; Tờ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tài liệu có liên quan để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoàn thành trước ngày 20/5/2020.

3. Lưu ý: Các đề cương sơ kết chỉ là gợi ý những nội dung chính, cơ quan chủ trì căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung sơ kết và chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của cơ quan mình để bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp.

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo kinh phí sơ kết từ nguồn kinh phí ngân sách Đảng theo quy định.

2. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy đảm bảo kinh phí từ nguồn ngân sách của cơ quan, tổ chức, địa phương mình để phục vụ hoạt động sơ kết.

Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
Hoàng Đăng Quang

[Trở về]