VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh giai đoạn 2013-2015

(Website Quảng Bình) - Ngày 12/9/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 2216/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh giai đoạn 2013-2015, theo đó, kế hoạch có những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Quán triệt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với quá trình thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 của tỉnh. Thống nhất về nhận thức và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải có lộ trình, bước đi thích hợp và phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Xây dựng một nền công vụ “Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức gắn với Chương trình tổng thể cải cách hành chính, tạo bước đột phá trong hoạt động công vụ, công chức của tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- 100% các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện được phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch.

- Xây dựng và ban hành theo quy định 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức trong các cơ quan hành chính thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức và thi nâng ngạch công chức; từng bước thực hiện ứng dụng công nghệ tin học vào thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức.

- Thực hiện việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý: Tổ chức thi tuyển một số chức danh diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý, Trưởng phòng cấp tỉnh và cấp huyện.

- Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; xây dựng quy trình đánh giá công chức, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; triển khai việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với công chức lãnh đạo, quản lý.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật theo quy định hiện hành.

- Thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- 100% các sở, ban, ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

1. Tiếp tục phân cấp quản lý cán bộ, công chức và hoàn thiện việc tổ chức công vụ gọn, nhẹ; từng bước gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng; sắp xếp tổ chức bộ máy gọn nhẹ, tránh chồng chéo, tiếp tục tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

2. Xác định danh mục vị trí việc làm: Xây dựng và triển khai thực hiện việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

3. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức

a) Triển khai việc tuyển dụng công chức theo đúng quy định; trong đó tập trung xây dựng ngân hàng đề và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi theo hướng gắn với yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức đơn vị cần tuyển dụng.

b) Thực hiện tốt các quy định, quy chế về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh.

c) Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; đổi mới phương thức thi tuyển và thi nâng ngạch công chức để đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài.

d) Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã.

4. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý. Thực hiện các quy định về chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý.

a) Thực hiện tuyển chọn lãnh đạo, quản lý theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

b) Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

c) Sửa đổi và ban hành các quy định:

- Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý; Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

- Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Thực hiện chế độ tập sự, thực tập công chức lãnh đạo quản lý; có quy hoạch, kế hoạch điều động, luân chuyển để đào tạo công chức.

5. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015, để thực hiện tốt chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

6. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức: việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác của công chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong việc đánh giá. Ban hành quy trình đánh giá công chức, đảm bảo tính chính xác, dân chủ, công bằng, công khai; trên cơ sở kết quả đánh giá công chức, thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với công chức lãnh đạo.

7. Triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công chức. Xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức; đưa chế độ báo cáo thống kê vào nền nếp.

8. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

9. Tổ chức triển khai thực hiện tốt quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

a) Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy định về chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

b) Xây dựng và triển khai đề án tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi về công tác tại các xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh;

c) Thực hiện việc khoán kinh phí đối với chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo nguyên tắc: Người kiêm nhiều chức danh thì hưởng phụ cấp cao hơn, khắc phục việc tăng thêm số lượng các chức danh không chuyên trách.

10. Nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ, duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

a) Đảm bảo các nguyên tắc trong thực thi công vụ và hoạt động công vụ của cán bộ, công chức;

b) Thực hiện chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với công chức trong hoạt động công vụ;

c) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, lực lượng vũ trang tỉnh; Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

11. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

M.C

(Nguồn: Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 12/9/2013)

[Trở về]