VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2015 
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/5/2015, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 538/KH-UBND về Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2015. Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; tạo sự đồng thuận, phát huy nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2015.

- Kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những kinh nghiệm, những cách làm hay ra toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới.
2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, vận ðộng xây dựng nông thôn mới cần ðýợc tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đồng thời đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

- Gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

- Tuyên truyền những mặt tích cực, những tấm gương sáng, những tập thể cá nhân gương mẫu có cách làm hay, sáng tạo; đồng thời phê phán những mặt tiêu cực, những tư tưởng trông chờ ỷ lại, kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; những nội dung cơ bản của Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình trong năm 2015; các tiêu chí nông thôn mới và các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan để cán bộ, người dân hiểu rõ và chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

3. Tuyên truyền những tấm gương sáng, những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ ỷ lại, kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người dân trong quá trình thực hiện Chương trình.

4. Tiếp tục triển khai phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2013 - 2020; cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào có hiệu quả khác.

5. Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, thôn nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, ưu tiên đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất gắn với tổ chức lại sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc xây dựng các mô hình sản xuất, xác định các sản phẩm chủ lực của các xã, từ đó xây dựng các đề án liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với HTX, THT, doanh nghiệp; quan tâm chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao tính kỹ luật và tuân thủ quy trình sản xuất cho người nông dân; bảo vệ, cải thiện môi trường nông thôn (chú ý đến các vấn đề thu gom, xử lý nước thải, rác thải từ sinh hoạt, làng nghề...); xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, duy trì, bảo tồn những giá trị, sắc thái văn hóa truyền thống của địa phương, giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn; nâng cao hiệu quả truyền thông, đào tạo đội ngũ cán bộ và tăng cường năng lực đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thiết thực và hiệu quả:

- Tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thông của trung ương và địa phương (Báo Quảng Bình, Đài phát thanh - truyền hình Quảng Bình, Bản tin nông nghiệp, Website Quảng Bình; hệ thống Đài phát thanh, truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã và các thôn; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị và các hình khác của địa phương…).

- Tuyên truyền thông qua Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; tổ chức cho các cho các hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức lễ vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức giải báo chí tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới năm 2014 - 2015 và Liên hoan Thông tin lưu động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

- Biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp, đề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi và đáp, sổ tay với nội dung xoay quanh chương trình xây dựng nông thôn mới một cách ngắn gọn, dễ hiểu nhằm phổ biến rộng rãi đến người dân và làm cho mỗi hộ gia đình biết rõ phải làm gì, xóm mình làm công trình nào trong năm nay, đóng góp bao nhiêu, bằng hình thức gì...Tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức khác như: khẩu hiệu, panô, áp phích, văn hoá, văn nghệ, giao lưu, toạ đàm…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trong các hội viên, đoàn viên của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào đang có hiệu quả khác, tích cực phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi của tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền trên bản tin của ngành và kết hợp tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

2. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

- Tiếp tục chỉ đạo sáng tác kịch bản thông tin, tổ chức các hình thức sân khấu hóa, văn nghệ hóa về chủ đề xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thành, thị, các đơn vị trực thuộc tổ chức treo panô, áp phích, khẩu hiệu... tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Thường xuyên kiểm tra, làm mới các cụm panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai tổ chức giải báo chí tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2014 - 2015.

- Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã nhân rộng kết quả liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến các xã phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Chỉ đạo tăng cường thực hiện tuyên truyền xây dựng nông thôn mới thông qua cổng thông tin điện tử các huyện, website các ngành, báo Quảng Bình điện tử v.v…; đăng tải các tin, bài, phóng sự,... tuyên truyền về các hoạt động, các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Hỗ trợ hoàn thành việc đầu tư, sửa chữa, lắp đặt hệ thống truyền thanh xã, cụm xã và hệ thống loa truyền thanh thôn bản, bảo đảm cơ bản các thôn bản có loa truyền thanh thường xuyên hoạt động.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các bưu điện xã, đầu tư xây dựng hệ thống internet đến các thôn, xã trong giai đoạn 2011 – 2015 và hướng dẫn nhân dân truy cập thông tin về xây dựng nông thôn mới qua internet.

4. Báo Quảng Bình, Đài Phát thành – Truyền hình Quảng Bình

- Tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục xây dựng nông thôn mới trên các ấn phẩm, báo in, chương trình phát thanh, truyền hình và báo điện tử. Bám sát, nội dung, kế hoạch và tình hình triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo các cấp để phản ánh kịp thời, chính xác việc thực hiện ở các đơn vị, địa phương, cơ sở; phát hiện và biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, các cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phê phán những nơi triển khai chậm, kém hiệu quá, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh,

- Phối hợp tuyên truyền trên các báo, đài Trung ương.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí có liên quan.

6. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh

- Phối hợp, hỗ trợ các cõ quan, ðõn vị trong các hoạt ðộng tuyên truyền Chýõng trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Cung cấp tài liệu về Chýõng trình xây dựng dựng nông thôn mới nãm 2015 cho các cơ quan truyền thông.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác tuyên truyền hàng năm.

7. UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch tuyên truyền bám sát định hướng của tỉnh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chỉ đạocác xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên trạm truyền thanh cơ sở; phối hợp với các cơ quan của tỉnh thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

- Tổ chức liên hoan thông tin lưu động trên địa bàn theo sự hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tuyên truyền của cấp nào do UBND cấp đó phê duyệt. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Văn phòng Điều phối).

2. Văn phòng Điều phối có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Đặng Hà
Nguồn: Kế hoạch 538/KH-UBND ngày 25/5/2015

[Trở về]