VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 31/5/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện các tháng còn lại năm 2017, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình.  
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

1. Sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra và hai đợt lũ liên tiếp trong tháng 10 năm 2016 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng, sâu rộng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động khai thác, tiêu thụ thủy, hải sản, du lịch, dịch vụ tuy đã được phục hồi dần nhưng vẫn còn nhiều khó khăn nhất là việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân sống dựa vào biển, các xã ven biển, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh du lịch, khách sạn, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả, nỗ lực, tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực cùng với sự tham gia của người dân nên Chương trình MTQG xây dựng nông thôn trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng: Công tác chỉ đạo, điều hành được tập trung quan tâm từ việc ban hành các văn bản đến việc phân công, phân nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp huyện chỉ đạo các xã cả diện và điểm; tuyên truyền xây dựng NTM được tiếp tục duy trì thường xuyên ở các cấp với các hình thức phong phú; việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân tiếp tục được tập trung chỉ đạo (vụ Đông Xuân 2016 - 2017 nông nghiệp tỉnh ta tiếp tục được mùa, năng suất và sản lượng cao nhất từ trước đến nay); Văn phòng Điều phối thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình và theo dõi, tổng hợp, thống kê, báo cáo đầy đủ, nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại, đề ra kế hoạch thực hiện phù hợp với chỉ tiêu của Trung ương, của tỉnh đề ra và tình hình thực tế của địa phương. Trong 5 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tăng thêm 22 tiêu chí, đạt bình quân 13,9 tiêu chí/xã, tăng 0,2 tiêu chí/xã so với năm 2016; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó có huyện Lệ Thủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện xã, hợp tác xã, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; các xã đăng ký đạt xã nông thôn mới đạt bình quân 15,6 tiêu chí/xã, dự kiến sẽ đạt xã nông thôn mới và cuối năm 2017 theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm có dấu hiệu chững lại; công tác tuyên truyền vẫn được duy trì nhưng chưa đổi mới; tốc độ tăng tiêu chí bình quân/xã còn chậm, trong đó, huyện Minh Hóa 5 tháng đầu năm toàn huyện không tăng tiêu chí nào; việc xử lý rác thải, nước thải ở một số địa phương còn nhiều hạn chế nên đã phát sinh ô nhiễm môi trường, nhất là ở các cơ sở sản xuất công nghiệp, các cơ sở dân cư nông thôn tập trung; việc huy động sự đóng góp các nguồn khác vào xây dựng nông thôn mới chưa được thực hiện tốt, còn trong chờ từ nguồn ngân sách; nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 còn cao....
2. Nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng còn lại năm 2017:

Ban Chỉ đạo thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới mới các tháng còn lại năm 2017 và tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tại Thông báo số 158/TB-VPUBND ngày 25/01/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017, trong đó tập trung thêm một số nội dung sau:

- Về quan điểm chung: Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đề ra và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng lĩnh vực, đảm bảo chất lượng, thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích, không làm theo phong trào, không xây dựng nông thôn mới bằng mọi giá, không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới phải ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó phải tập trung chú ý đến các tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phát huy truyền thống quan hệ làng xã trong cộng đồng dân cư của nhân dân...

- Về điểm: Tiếp tục tập trung chỉ đạo 09 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

- Chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí không yêu cầu nhiều kinh phí như: Hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật, môi trường, an ninh trật tự; động viên, hỗ trợ người dân phấn đấu thực hiện tiêu chí hộ nghèo, thu nhập.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 về tiêu chí thu nhập, đảm bảo các xã này phải đạt tiêu chí thu nhập.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo việc huy động và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án (Chương trình MTQG giảm nghèo, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Chương trình giao thông nông thôn...), nguồn lực của cấp huyện, xã, sự đóng góp của các doanh nghiệp, cá nhân, sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, trong đó tập trung nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và nguồn lực xã hội theo hình thức BT, theo hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng (đường giao thông, hệ thống kê mương, trụ sở...).

- UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tại các địa phương có số nợ đọng cao và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, tuyệt đối không để phát sinh nợ và vì nợ xây dựng cơ bản mà không được công nhận đạt chuẩn.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung, coi trọng hệ thống thông tin, truyền thông cơ sở để tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động pháp triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường....

- Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... chỉ đạo và phát động phong trào để nâng cao ý thực của người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ngành được phân công hỗ trợ các xã nghèo, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, theo lĩnh vực được phân công, tăng cường trách nhiệm, tập trung chỉ đạo các nội dung công việc liên quan đến ngành mình và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình chặt chẽ, hiệu quả; báo cáo các nội dung thực hiện tại cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo.

3. Về một số kiến nghị, đề xuất

- Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, theo hướng không điều chỉnh quy hoạch tổng thể, chỉ điều chỉnh chi tiết khi có sự thay đổi ở từng địa phương cụ thể; không rà soát, điều chỉnh đồng loạt để tránh lãng phí thời gian và kinh phí.

- Về thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho cấp huyện thẩm định, phê duyệt.

- Về tiêu chí giao thông nông thôn: Đây là tiêu chí cần nhiều kinh phí, đề nghị các địa phương chủ động trong việc xây dựng kế hoạch để thực hiện tiêu chí này. Phía tỉnh, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh rà soát cụ thể về nhu cầu kinh phí thực hiện tiêu chí giao thôn, tham mưu, đề xuất UBND hướng chỉ đạo để vừa đạt theo lộ trình, kế hoạch đề ra vừa đảm bảo nguồn kinh phí, không để phát sinh nợ.

- Về hỗ trợ xây dựng một số bãi rác và mua xe chở rác cho các địa phương: Hiện tại Dự án Đầu tư xây dựng Việt Nam đang xây dựng Nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Đồng Hới, dự kiến trong tháng 6/2017 sẽ hoàn thành và tiêu thụ một số lượng rác lớn của các địa phương trong tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh không có chủ trương hỗ trợ các địa phương xây dựng thêm bãi rác mới, chỉ xem xét hỗ trợ mua xe cho rác chuyên dụng cho các địa phương để vận chuyển rác về cho Nhà máy tiêu thụ (trong trường hợp Nhà máy không đủ xe thu gom rác từ các địa phương).

- Về áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương thực hiện phù hợp với tình hình thức tế và quy định hiện hành của Pháp luật.

- Về tiêu chí tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: Giao Sở Y tế liên hệ, làm việc với Viện Dinh dưỡng Quốc kiểm tra, rà soát, đánh giá lại cho đúng thực tế.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện.

N.Quý

Nguồn: Thông báo số 1860/TB-VPUBND ngày 07/6/2017
 

[Trở về]