VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Chỉ đạo tỉnh Trần Tiến Dũng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình.
 Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

1. Sau hơn 05 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, khen ngợi và đã trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thể cán bộ, nhân dân toàn tỉnh. Cụ thể: Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên ở các cấp, với nhiều hình thức phong phú, cụ thể, thiết thực cả chiều rộng và chiều sâu, đã động viên, khích lệ nhân dân tham gia thực hiện. Các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo cả về điểm và diện. Đến cuối tháng 5/2016, toàn tỉnh đạt trung bình 12,8 tiêu chí/xã; có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 22,1% số xã, cao hơn 2,2% so với cả nước; có 17 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 12,5% số xã; số xã dưới 10 tiêu chí giảm mạnh, chỉ còn 25% số xã, thấp hơn 2,7% so với trung bình cả nước; đặc biệt không còn xã nào dưới 5 tiêu chí; đã tập trung chỉ đạo các tiêu chí về chất như phát triển sản xuất, nâng thu nhập cho người dân, giảm hộ nghèo. Về điểm, ngoài 12 xã đã được UBND phê duyệt phấn đấu đạt xã nông thôn mới, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn đăng ký tập trung chỉ đạo thêm 2 xã, nâng tổng số xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2016 lên 14 xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thời gian qua còn có một số hạn chế: Môi trường nông thôn, đặc biệt là rác thải sinh hoạt chưa được quan tâm xử lý đã gây ô nhiễm; tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân chưa thực sự bền vững; việc xã hội hóa trong thực hiện Chương trình còn nhiều hạn chế; còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản ...

2. Xây dựng nông thôn mới là một trong hai Chương trình MTQG, đồng thời là phong trào được thực hiện rộng khắp, tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống, an ninh trật tự, an toàn xã hội của nhân dân vùng nông thôn. Vì vậy, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo, các ngành, các cấp, các địa phương cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền để người dân hiểu đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền phải có chiều sâu, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn về nội dung, ý nghĩa của Chương trình, tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người dân trong xây dựng nông thôn mới từ đó nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của nhân dân, huy động nguồn xã hội cho việc thực hiện Chương trình; đồng thời chống tư tưởng ý lại, xem đây là một dự án đầu tư của Nhà nước.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa để họ vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đây là tiêu chí hết sức quan trọng, là hạt nhân trong việc thực hiện Chương trình. Làm tốt được nội dung này là thể hiện sự thay đổi về chất, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ các nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện Chương trình, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện; đồng thời tăng cường huy động từ nguồn quỹ đất của các địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên phải xác định rõ nguồn mới được xây dựng, tuyệt đối không để xảy ra nợ động xây dựng cơ bản. Đơn vị nào để xảy ra nợ động xây dựng cơ bản thì thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và sẽ bị xử lý theo Luật Đầu tư công.

- Tập trung chỉ đạo 14 xã (12 xã được UBND tỉnh phê duyệt và 02 xã của huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn đăng ký thêm) phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2016 hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, chậm nhất trước tháng 10/2016; đồng thời chỉ đạo về diện là phấn đấu trong năm không có xã nào không tăng tiêu chí trong năm, trong đó tập trung vào các xã có số tiêu chí đạt thấp.

- Văn phòng Điều phối, UBND các huyện, thị xã khẩn trương xây dựng lộ trình xã, huyện, thị xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 271/UBND-KTN ngày 09/3/2016.

- Về thực hiện tiêu chí môi trường: Chủ trương của UBND tỉnh là xã hội hóa mạnh mẽ trong cung ứng dịch vụ xử lý môi trường nông thôn, theo hướng thành lập các hợp tác xã cung ứng dịch vụ xử lý môi trường nông thôn, nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí ban đầu và có thể bù lỗ một phần trong giai đoạn đầu vận hành. Để hỗ trợ các đơn vị, địa phương có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vưc này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình Hợp tác xã thu gom rác tại xã Thanh Trạch.

- Giao Sở Tài chính rà soát lại các khoản phí, lệ phí, trong đó có phí thu gom rác thải theo quy định Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 (có hiệu lực thị hành từ ngày 01/01/2017), báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh; đồng thời có trách nhiệm hướng hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án giá để cân đối chi phí.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công, tăng cường trách nhiệm, tập trung chỉ đạo các nội dung công việc liên quan đến ngành mình và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện các nội dung Chương trình chặt chẽ, hiệu quả; báo cáo các nội dung thực hiện tại cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện.

Theo Thông báo số 1128/TB-VPUBND ngày 28/8/2015

 

[Trở về]