VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và các nhà đầu tư về tình hình triển khai thực hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị trên địa bàn tỉnh Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 06/10/2020, UBND tỉnh tổ chức buổi với các sở, ngành liên quan và các nhà đầu tư về tình hình triển khai thực hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị trên địa bàn tỉnh (Dự án), do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trần Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới và các nhà đầu tư Dự án.
Sau khi nghe các nhà đầu tư Dự án báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, kiến nghị, đề xuất; ý kiến tham gia của các sở, ngành và các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật kết luận:

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tham mưu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án. Một số dự án đã được đầu tư hoàn thành, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân về đất ở, nhà ở, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước có những quy định mới nên dẫn đến việc triển khai thực hiện một số thủ tục, hồ sơ pháp lý gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng: UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo các địa phương, các sở ngành liên quan và các chủ đầu tư tích cực tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án (Công văn số 1190/UBND-XDCB ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh). Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có Dự án chỉ đạo quyết liệt các đơn vị có liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của Dự án (Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc để công tác giải phóng mặt bằng các dự án tồn tại, vướng mắc kéo dài); Đề nghị các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

2. Về công tác định giá đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng thể việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không làm thất thu tiền sử dụng đất của Nhà nước đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế thị trường, tính chất dự án; tính đúng, tính đủ các chi phí cho nhà đầu tư theo đúng quy định.

3. Về chi phí hỗ trợ lãi vay xây dựng nhà ở đối với các dự án xây dựng nhà ở: Giao Sở Xây dựng nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật để xem xét, bổ sung vào chi phí đầu tư dự án theo đúng quy định.

4. Về thu tiền sử dụng đất trước thời điểm giao đất cho nhà đầu tư: Đối với các dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư, thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Đối với các dự án chưa tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng nghiên cứu tham mưu đề xuất giải pháp phù hợp.

5. Về chi phí trồng rừng thay thế và chi phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn các nhà đầu tư và Sở Xây dựng để xem xét bổ sung vào chi phí đầu tư dự án phù hợp theo quy định của pháp luật.

6. Về quy định xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị (Dự án): Việc xây dựng nhà ở đối với các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị là bắt buộc để đảm bảo mục tiêu đầu tư theo chủ trương đầu tư được phê duyệt. Do đó, các nhà đầu tư trước khi đề xuất, tham gia đấu thầu thực hiện Dự án cần phải cân nhắc, xem xét cung cầu của thị trường; phải đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, tài chính mới tham gia đấu thầu Dự án.

Tuy nhiên, thực tế việc xây dựng nhà ở đối với các dự án Khu nhà ở thương mại, Khu đô thị gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường và người dân muốn tự đầu tư xây dựng nhà để ở. Giao Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

7. Đối với Dự án Khu đô thị Eurowindow Grant City: Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

8. Đối với các kiến nghị, đề xuất khác của các Nhà đầu tư: Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các Nhà đầu tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Nghị định số 25); Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25 (có hiệu lực từ ngày 05/11/2020) và tình hình thực tế, giao Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương có liên quan căn chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện Dự án trên tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các nhà đầu tư biết, triển khai thực hiện.

Minh Huyền
Nguồn: Thông báo Kết luận số 3593/TB-VPUBND ngày 13/10/2020

[Trở về]