VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị gặp mặt các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019 
(Quang Binh Portal) - Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2019, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; Giám đốc các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo tình hình kinh tế tập thể 8 tháng đầu năm, phương hướng những tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, một số khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã; ý kiến của đại diện các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân;phát biểu của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Những năm qua, kể từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ta có nhiều chuyển biến. Đến nay, toàn tỉnh có 311 hợp tác xã, 863 tổ hợp tác, thu hút gần 160.000 thành viên, giải quyết việc làm, thu nhập cho một lượng lớn lao động khu vực nông thôn. Các hợp tác xã được tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đạt 100% với phương thức hoạt động bước đầu đổi mới, phù hợp với cơ chế thị trường. Kinh tế tập thể nói chung, hợp tác xã nói riêng từng bước khẳng định vai trò là nhân tố góp phần bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn tỉnh ta. Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo được lòng tin, mang lại lợi ích cho thành viên. Bước đầu đã xuất hiện một số mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường, hỗ trợ tốt cho kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Vị trí, vai trò của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới dần được xã hội quan tâm, thừa nhận, đạt được nhiều kết quả khả quan…

Tại Hội nghị lần này, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã được nghe những chia sẻ chân tình, sâu sát từ đại diện các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Qua đó, có thể nhận thấy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế dẫn đến những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như: thiếu thốn cơ sở vật chất, vốn, đất đai, đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn nghiệp vụ…; sản phẩm hàng hóa chưa phong phú, chưa tạo dựng được những thương hiệu sản phẩm mạnh trên thị trường; thu nhập bình quân người lao động còn thấp; làn sóng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo phương thức liên kết với các hợp tác xã còn yếu; nhiều quy định, chính sách của Nhà nước chưa bắt kịp với tình hình thực tế…

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, đặc biệt là phát triển hợp tác xã kiểu mới theo hướng hiện đại, bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác xã là điểm mấu chốt để giải bài toán nâng cao năng suất lao động, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong xã hội. Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, nâng cao vai trò, vị thế kinh tế tập thể và hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ta, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đề nghị các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương:

- Tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân tại Hội nghị. Chủ động nắm lại tình hình, phối hợp chặt chẽ cùng các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết cụ thể những vấn đề liên quan đến đơn vị, địa phương mình (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung tại Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 2/7/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 2012.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để hiểu đúng, hiểu đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên thực hiện công tác tổng hợp, đánh giá sát đúng thực trạng phát triển các loại hình hợp tác xã trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, du lịch…để tham mưu UBND tỉnh có những chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

- Hệ thống lại các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện có ở các sở, ngành, địa phương, trên cơ sở đóchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025.

- Cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 - 2025, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương, trạm bơm điện, công trình tưới tiêu…hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc về vấn đề đất đai của các hợp tác xã.

4. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ.

- Đào tạo, tập huấn, phổ biến thông tin cho các hợp tác xã về các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước để khai thác, mở rộng thị trường; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng thương hiệu, kết nối với các doanh nghiệp thương mại lớn trong và ngoài nước để tạo đầu ra cho sản phẩm.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tập trung hỗ trợ các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình sản xuất - kinh doanh theo chuỗi giá trị, kết nối các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản.

- Tham mưu UBND tỉnh có giải pháp kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, chú trọng mô hình liên kết với các hợp tác xã nông nghiệp để phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

6. Sở Giao thông Vận tải tập trung hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải; có giải pháp chấm dứt tình trạng “xe dù”, “bến cóc” để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

7. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Bình:

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện cho các Quỹ phát triển phù hợp với các quy định hiện hành.

- Tổ chức Hội nghị kết nối các ngân hàng thương mại với các hợp tác xã trên địa bàn; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn theo chủ trương của Chính phủ.

8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã; nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác xã; hỗ trợ hợp tác xã xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nguồn: Thông báo số 3242/TB-UBND ngày 06/9/2019

[Trở về]