VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật chủ trì. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; đại diện Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Hội nông dân, Hội LH Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban, ngành, đơn vị có liên quan.
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến tham gia của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

I. Về đánh giá thực hiện tình hình kinh tế - xã hội 2019

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức; sản xuất vụ Hè Thu bị hạn nặng; dịch tả lợn Châu Phi xảy ra ở nhiều địa phương; ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây ngập lụt ở nhiều nơi trong đầu tháng 9 đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, vì vậy năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực: Có 19/21 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, một số chỉ tiêu đạt cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay như tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách... Cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,4%, cao hơn trung bình chung của cả nước; trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,17%.

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 19,71%; công nghiệp - xây dựng 28,28%; dịch vụ 52,01%.

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.987 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.450 tỷ đồng, vượt 4,8% so với kế hoạch.

- GRDP bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng.

- Có thêm 10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

- Giải quyết việc làm cho 3,676 vạn lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,0% so với năm 2018.

- 92,45% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- 87,42% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS mức độ III;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,3%.

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,5%.

- Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt trên 5 triệu lượt, tăng 28% so cùng kỳ; du lịch Quảng Bình đã khẳng định được thương hiệu.

- Công tác cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tệ nạn xã hội nên đã tạo được niềm tin trong nhân dân; quốc phòng - an ninh được tăng cường, giữ vững. Đặc biệt sau nhiều năm thực hiện các thủ tục, vận động nhân dân, triển khai các biện pháp, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch đã được tái khởi công, Dự án Thủy lợi Rào Nan đã được triển khai thực hiện; chính quyền điện tử được chỉ đạo quyết liệt; vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện...
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, do tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, do hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, cùng với việc chưa có các dự án động lực đi vào hoạt động nên có 02/21 chỉ tiêu chủ yếu (giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và giá trị sản xuất dịch vụ) của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra; du lịch có sự phát triển mạnh nhưng số ngày lưu trú của khách du lịch vẫn còn thấp; thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ nhưng thiếu tính bền vững; nợ đọng thuế vẫn còn cao; văn hóa, xã hội có chuyển biến tốt nhưng còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân cả nước; tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội còn xảy ra ở một số địa phương; triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm chậm so với tiến độ.

II. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do đó, đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.
Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020, các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Trong đó cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp sau:

Về mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đảm bảo ổn định các yếu tố vĩ mô trên địa bàn để phát triển. Nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định; tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp và dịch vụ theo hướng chất lượng, hiệu quả; tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; chú trọng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tạo chuyển biến trong nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,4%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,0%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,2%; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản: 19,19%; công nghiệp - xây dựng: 29,18%; dịch vụ: 51,63%; thu ngân sách trên địa bàn đạt phấn đấu đạt trên 6.000 tỷ đồng (so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là 5.500 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người đạt 46,2 triệu đồng; có thêm 10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; giải quyết việc làm cho 36 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2-1,5% so với năm 2019; 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập THCS (mức độ III); tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 97,2%; tỷ lệ hộ nông thôn được cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh đạt 94%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,7%. Cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng chất lượng; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tập trung phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn; mở rộng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và môi trường (VietGAP). Phấn đấu đưa tỷ trọng chăn nuôi chiếm 52,6% giá trị sản xuất nông nghiệp. Phát triển lâm nghiệp đa chức năng; quản lý chặt chẽ các dự án chuyển đổi rừng sang mục đích khác. Chủ động bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, giữ vững độ che phủ rừng 67,7%. Đẩy mạnh khai thác và phát triển nuôi trồng thủy sản. Phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt 84.400 tấn. Phấn đấu năm 2020 có thêm 10 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 82 xã (chiếm 62,3% số xã).

- Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện đối với doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp lớn đang triển khai, đặt biệt tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch theo tiến độ; triển khai các dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất. Tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp lớn vào địa bàn tỉnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp tăng 8,5%.

- Tập trung thực hiện tốt Chương trình phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch; phát triển nhân lực ngành du lịch; khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch; tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm về du lịch; đẩy mạnh công tác quảng bá để thu hút khách du lịch, phấn đấu số lượt khách du lịch đến Quảng Bình năm 2020 đạt trên 5,5 triệu lượt. Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ: Bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, vận tải...đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp phấn đấu khởi công nâng cấp, mở rộng sân bay Đồng Hới trong Quý I/2020; tiếp tục duy trì và phát triển các đường bay mới.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ các dự án ODA, các dự án trọng điểm như: Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình và Hạ tầng quảng trường trung tâm, các dự án hệ thống đường, cầu Nhật Lệ 2, dự án nghỉ dưỡng của Trường Thịnh, DIC, FLC, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch, hệ thống thủy lợi Rào Nan... Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.000 tỷ đồng.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường và phát triển nguồn thu bền vững, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả đúng quy định, ưu tiên đầu tư ngân sách cho phát triển và thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

Tập trung giải quyết các vướng mắc đối với các dự án ODA; Tích cực vận động, kêu gọi, thu hút các dự án ODA, FDI, NGO. Tiếp tục phối hợp với các nhà đầu tư để hoàn thiện thủ tục và triển khai đối với các dự án lớn, trọng điểm đã được cấp phép đầu tư và ký biên bản hợp tác đầu tư. Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo chuyển biến về phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn và phong trào khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, cho thuê đất, định giá đất, GPMB, tạo nhiều quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Tiếp tục rà soát, thu hồi các dự án giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ. Xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh quản lý khai thác khoáng sản; chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ và chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục rà soát, xử lý có hiệu quả vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; tăng cường công tác quản lý dạy học thêm, tình trạng lạm thu trong trường học. Duy trì, củng cố vững chắc phổ cập giáo dục ở các cấp học.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn. Củng cố và nâng cao hiệu quả các hoạt động y tế dự phòng, chủ động phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng dân số. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 92% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm. Thực hiện tốt chính sách người có công và an sinh xã hội. Phấn đấu năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,2-1,5%; giải quyết việc làm cho 35-36 nghìn lao động, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 50%.

Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Triển khai thực hiện có hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thị trấn Phong Nha. Thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường công tác về quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng các cấp; tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy lùi tai nạn giao thông; ổn định tình hình, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở tất cả các địa bàn của tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình; quy định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công trách nhiệm từng phần việc; hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.

Trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ ngân sách đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị căn cứ triển khai thực hiện. Để đảm bảo minh bạch, công khai, công bằng về tài chính yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, đặc biệt các huyện, thành phố, thị xã chủ động cân đối ngân sách địa phương mình để tổ chức thực hiện. Tuyệt đối không đề nghị hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách không cân đối được. Yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hỗ trợ, phân bổ ngân sách từ nguồn đầu tư công và ngân sách sự nghiệp.

III. Về nhiệm vụ tháng 1/2020 và chuẩn bị các điều kiện phục vụ nhân dân đón năm mới 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, trong đó tập trung một số nội dung:

Phải bảo đảm nguồn cung cấp hàng hóa, bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, gây sốt giá dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dung nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách đối với người có công với Cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ, lụt…. theo dõi, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, có biện pháp phù hợp bảo đảm đủ lực lượng lao động cho các doanh nghiệp sau kỳ nghỉ Tết. Tăng cường các biện pháp bảo đảm chế độ cho người lao động, an toàn lao động. Chủ động các giải pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp có thể xảy ra trong dịp Tết; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động có các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; bảo đảm ổn định sản xuất, phòng, chống rét đậm, rét hại; không để tình trạng dịch bệnh lây lan trên diện rộng;
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân, dịch sốt xuất huyết. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, bảo đảm sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân đặc biệt là các trường hợp thương tích, tai nạn giao thông; phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng người dân không được về quê ăn Tết do không có tàu, xe; đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường các điều kiện để bảo đảm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối. Triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, truy nã tội phạm; xử lý nghiêm các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp, đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, ma túy, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, mua bán, tàng trữ pháo và các đối tượng chống phá Đảng.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo môi trường trong dịp Tết, không để ùn ứ rác ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý lễ, hội đảm bảo cho người dân vui xuân, đón Tết.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội... Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Thông báo số 59/TB-UBND ngày 16/01/2020

[Trở về]
Thông tin nổi bật

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn