VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình 
(Quang Binh Portal) - Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử (viết tắt là CQĐT) tỉnh Quảng Bình, do đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Du lịch, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo về tình hình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình và nghe các ý kiến tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về Xây dựng Chính phủ điện tử, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xác định Xây dựng CQĐT là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo và ban hành tương đối đầy đủ các văn bản, hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý cho việc xây dựng CQĐT của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những nổ lực, tích cực trong việc xây dựng CQĐT; các nền tảng CQĐT của tỉnh cơ bản được triển khai xây dựng; hạ tầng viễn thông internet đã sẵn sàng cho việc xây dựng và phát triển CQĐT; chuyển đổi số, dịch vụ đô thị thông minh, Trung tâm dữ liệu tỉnh đã được đầu tư nâng cấp; hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện đang được thiết lập; đã có mười hai (12) hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của tỉnh được đầu tư, nâng cấp, đưa vào ứng dụng trên địa bàn toàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin (viết tắt là CNTT), CQĐT được chú trọng; gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng được thay thế cho văn bản giấy; họp trực tuyến, làm việc trực tuyến, học trực tuyến, họp không giấy, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 từng bước được triển khai…

Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT, thực hiện CQĐT chưa thực sự thường xuyên, hiệu quả chưa cao; nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử vẫn còn nhiều nội dung chưa đạt được như mong đợi; hạ tầng CNTT chưa đáp ứng nên tốc độ truy xuất của các hệ thống thông tin (như Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Hệ thống Quản lý văn bản…) còn chậm, nhiều lúc tắc nghẽn; vẫn còn 02 xã miền núi chưa có mạng internet; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai chưa nhiều; các dịch vụ đô thị thông minh còn ít; việc ứng dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tham gia của người dân còn nhiều hạn chế; việc triển khai quy trình xử lý hồ sơ và ký số văn bản điện tử chưa triệt để; cải cách hành chính chưa gắn kết chặt chẽ với xây dựng CQĐT; một số phần mềm ứng dụng, hệ thống cơ sở dữ liệu còn riêng lẽ, phân tán, chậm được đồng bộ, thống nhất để trở thành hệ thống dùng chung của tỉnh, của chuyên ngành; chưa thực sự tận dụng tài nguyên sẳn có, đảm bảo kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống của tỉnh, của Trung ương, của các ngành, lĩnh vực khác nhau…

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, phấn đấu đến hết năm 2020, đạt được mục tiêu đặt ra về xây dựng CQĐT giai đoạn 2019 – 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện phải trực tiếp chỉ đạo, triển khai, ứng dụng CQĐT, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng CQĐT. Quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò, vị thế của công nghệ thông tin và phát triển CQĐT; xác định xây dựng, phát triển CQĐT là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

2. Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a) Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp trong việc xây dựng, phát triển CQĐT của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các giao dịch hành chính trên môi trường mạng; vận động toàn xã hội chung tay xây dựng, phát triển CQĐT.

b) Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ 06 nhiệm vụ được giao về xây dựng và ứng dụng CQĐT tại điểm a khoản 3 Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, CQĐT Bộ, ngành, địa phương.

c) Tiếp tục hoàn thiện và triển khai các dự án nâng cấp hạ tầng, hệ thống thông tin dùng chung còn lại của tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Sắp xếp ưu tiên theo thứ tự các nhiệm vụ, dự án thực sự cấp bách, cần thiết phải triển khai ngay, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải; ưu tiên việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung đã có của tỉnh; cân đối nguồn lực hiện có của tỉnh và huy động các nguồn xã hội hóa để tiếp tục triển khai các hệ thống dùng chung theo Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ: Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Hệ thống hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã; Mạng diện rộng của tỉnh; Hệ thống giám sát đô thị thông minh; Hệ thống giám sát an toàn, an ninh thông tin; Hạ tầng trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh; Trục tích hợp, kết nối liên thông của tỉnh; số hóa tài liệu, quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; Hệ thống quản lý công tác thanh tra và KNTC của tỉnh; đảm bảo hoàn thành theo lộ trình Kế hoạch đề ra.

d) Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo VNPT Quảng Bình, Viettel Quảng Bình khẩn trương đưa cáp quang, Internet băng thông rộng đến hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch.

3. Về xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung:

a) Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, thống nhất các hệ thống thông tin chuyên ngành dùng chung; chấm dứt tình trạng sử dụng phần mềm riêng lẽ, thiếu kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của tỉnh, của Trung ương và của các ngành, lĩnh vực khác. Khi lập đề án, dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt phải lấy ý kiến Sở Thông tin và Truyền thông để đảm bảo tuân thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Bình và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính Phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương liên quan rà soát, chuẩn bị hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh (là nơi đặt máy chủ) sẵn sàng thiết lập các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung và hệ thống chuyên ngành của tỉnh; đồng thời nghiên cứu, xem xét Bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử /Chính quyền điện tử ban hành kèm theo Công văn số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông để tham mưu UBND tỉnh giải pháp thực hiện quản lý, vận hành chung của tỉnh đối với các hệ thống thông tin chuyên ngành hiện đang đặt riêng lẽ, nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ban Chỉ đạo Xây dựng CQĐT tỉnh hoàn thiện Bộ chỉ số và tổ chức đánh giá, xếp hạng việc xây dựng Chính quyền điện tử của các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng CQĐT.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để triển khai, nâng cấp một số nền tảng CQĐT tỉnh cấp thiết theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và kết luận tại Thông báo này; bố trí kinh phí thường xuyên bảo đảm quản lý, vận hành CQĐT tỉnh thông suốt, hoạt động 24/24, an toàn, bảo mật.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh triển khai đầu tư công các dự án trọng điểm, cấp thiết theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND của UBND tỉnh như: Phát triển hạ tầng chính quyền điện tử giai đoạn 2021-2025 và dịch vụ đô thị thông minh phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; dự án chuyển đổi số của tỉnh…; khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án, đề cương và dự toán chi tiết đối với các dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và hưởng ứng trong quá trình xây dựng, phát triển CQĐT của tỉnh, nhất là đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

8. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng CQĐT và nội dung tại Kết luận này; báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng CQĐT được Chính phủ giao; nâng cao mức độ hài lòng của người dân và cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo Kết luận số 1723/TB-VPUBND ngày 22/05/2020

[Trở về]