VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với nhà thầu KT Corporation về Dự án QBSC Tin có hình
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh tổ chức làm việc với nhà thầu KT Corporation về Dự án QBSC, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ và Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Dự án QBSC, đại diện nhà thầu tư vấn Dohwa và đại diện nhà thầu KT Corporation.
Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Dự án QBSC và đại diện nhà thầu KT Corporation báo cáo tình hình triển khai Dự án QBSC; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC kết luận:

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó, khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án; tuy nhiên, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ngành, địa phương liên quan, của Ban Quản lý Dự án QBSC, nhà thầu KT Corporation đã tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, quyết tâm khắc phục khó khăn, vướng mắc để triển khai Dự án. Đến tháng 4/2018, Dự án QBSC đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Theo kế hoạch đến tháng 4/2019 sẽ hoàn thành công tác nghiệm thu bảo hành công trình, nhưng do còn một số tồn tại, vướng mắc nên công tác nghiệm thu bảo hành công trình đến nay vẫn chưa hoàn thành; việc chậm nghiệm thu bảo hành công trình dẫn đến việc bàn giao, thanh quyết toán, kết thúc Dự án cũng bị kéo dài theo. Để giải quyết dứt điểm sớm kết thúc Dự án, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các bên liên quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện các công việc còn lại trong thời gian sớm nhất, góp phần giảm chi phí cho nhà thầu KT Corporation cũng như chi phí của tỉnh phục vụ cho Dự án, trong đó tập trung giải quyết tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung giải quyết những công việc còn tồn động, vướng mắc:

- Nhà thầu KT Corporation tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thành việc khắc phục những tồn tại của hệ thống điện và lặp đặt, thay thế số ắc quy điện áp thấp thuộc trách nhiệm của nhà thầu trước ngày 07/9/2019; phối hợp với Ban Quản lý Dự án QBSC hoàn thành ký biên bản nghiệm thu bảo hành hệ thống điện với các địa phương, đơn vị sử dụng điện trước ngày 15/9/2019. Sau đó, Ban Quản lý Dự án thực hiện việc bàn giao hệ thống điện cho Sở Công Thương, các địa phương, đơn vị liên quan theo Phương án quản lý, vận hành hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 17/7/2017, hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

- Đối với những ắc quy, thiết bị hư hỏng, xuống cấp do lỗi trong quá trình sử dụng của các hộ dân: Phải hoàn tất ký biên bản nghiệm thu bảo hành, trong đó ghi rõ trách nhiệm của bên sử dụng gây ra; sau khi hoàn thành nghiệm thu bảo hành công trình Sở Công Thương sẽ sử dụng thiết bị dự phòng và kinh phí ngoài Dự án để tiến hành sửa chữa, thay thế, trong đó lưu ý:

+ Ban Quản lý Dự án QBSC phải hoàn tất hồ sơ pháp lý liên quan, trong đó các địa phương (cấp huyện, xã), tổ quản lý vận hành, hộ dân vi phạm phải ký vào biên bản nghiệm thu bảo hành. Sau đó, các địa phương, đơn vị liên quan phải tổ chức kiểm điểm, quy trách nhiệm và yêu cầu các đối tượng vi phạm có cam kết tiếp tục sử dụng hệ thống điện theo đúng nội quy, quy chế, nếu vi phạm phải bồi thường mọi thiết hại do mình gây ra; tiếp đến, các tổ quản lý vận hành, người dân phải có văn bản xin sửa chữa, thay thế số ắc quy, thiết bị hư hỏng, xuống cấp do lỗi trong quá trình sử dụng, có xác nhận của UBND xã, UBND huyện, đơn vị chủ quản (đối với các đơn vị dịch vụ công) gửi Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trước khi thực hiện sửa chữa, thay thế.

+ Ban Quản lý Dự án QBSC/Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ quản vận hành, các đơn vị, hộ dân khu vực có số ắc quy, thiết bị hư hỏng, xuống cấp tiếp tục quản lý, sử dụng hệ thống đúng quy định, đảm bảo ổn định điện tối thiếu đến khi được sửa chữa, thay thế thiết bị mới.

2. Tập trung điều chỉnh Dự án theo đúng các quy định tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Dự án QBSC:

- Giao Ban Quản lý Dự án QBSC phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Bộ Tài chính để triển khai các thủ tục liên quan đến điều chỉnh Dự án theo đúng thời gian và quy định tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 (nhưng tinh thần phấn đấu đến 31/12/2019 phải hoàn thành và kết thúc Dự án).

- Ban Quản lý Dự án QBSC phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, thanh toán sớm, dứt điểm cho nhà thầu KT Corporation theo đúng Hợp đồng đã ký kết; phối hợp với nhà thầu KT Corporation và các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để quyết toán, kết thúc Dự án theo tiến độ ngày 31/12/2019.

- Giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kéo dài thời gian hoạt động của Ban Quản lý Dự án QBSC theo đúng quy định.

3. Tổ chức thực hiện Phương án quản lý, vận hành hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình: Việc quản lý, vận hành là yếu tố quyết định đến tuổi thọ và hiệu quả của Dự án, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, các tổ quản lý vận hành và người dân hưởng lợi Dự án căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được phân công phải tổ chức thực hiện tốt Phương án quản lý, vận hành hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/7/2017.

Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện tốt Phương án quản lý, vận hành hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình; chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại làm việc với Ban Quản lý Dự án QBSC để chủ động tiếp nhận, quản lý, bảo quản và sử dụng thiết bị dự phòng của Dự án theo đúng quy định.

4. Xử lý thuế xuất nhập khẩu đối với lô ắc quy do nhà thầu KT Corporation nhập khẩu để thay thế số ắc quy bị lỗi kỹ thuật trong quá trình bảo hành công trình (lỗi do nhà thầu KT Corporation):

Trách nhiệm nộp thuế xuất nhập khẩu đối với lô ắc quy phải được thực hiện theo đúng Hợp đồng, quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Nhà tài trợ. Hiện nay, nhà thầu KT Corporation đã tự nguyện nộp khoản thuế này để thông quan lô hàng; bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã giao Ban Quản lý Dự án QBSC và các sở, ngành liên quan rà soát các quy định liên quan tại Hợp đồng, Hiệp định vay vốn, tuy nhiên chưa có cơ sở để giao Ban Quản lý Dự án QBSC thực hiện việc nộp khoản thuế này. UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án QBSC và các sở, ngành liên quan tham mưu văn bản của UBND tỉnh để báo cáo, xin ý kiến của Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương liên quan để quyết định vấn đề này. Nếu trách nhiệm nộp thuế do tỉnh Quảng Bình thì tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Dự án QBSC hoàn trả lại khoản thuế do nhà thầu KT Corporation đã nộp.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC để các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 3226/TB-VPUBND ngày 05/9/2019

[Trở về]