VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn 
(Quang Binh Portal) - Ngày 17/9/2015, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình và các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về tình hình hoạt động lĩnh vực ngân hàng 8 tháng đầu năm 2015 và tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng các tháng cuối năm 2015 do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự buổi làm việc có: Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Phát triển đất; Ban giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh và ý kiến phát biểu của các ngân hàng thương mại, các thành viên tham dự, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

Trong 8 tháng đầu năm 2015, mặc dù tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Huy động vốn số dư đạt 22,3 nghìn tỷ đồng (tăng 19,9% so với cùng kỳ, tăng 9,6% so với đầu năm); dư nợ tín dụng tăng trưởng khá, số dư đạt 25,1 nghìn tỷ đồng (tăng 23,2% so với cùng kỳ, tăng 9,5% so với đầu năm); đã triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng cho phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, cho vay đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, các dự án chương trình trọng điểm, các chương trình tín dụng chính sách xã hội; nợ quá hạn giảm còn 1,1%, hoạt động ngân hàng an toàn, có hiệu quả, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động ngân hàng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, một số ngân hàng cổ phần nhỏ và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Quảng Bình giải quyết các tồn tại chưa dứt điểm, còn tồn đọng lớn; nợ quá hạn một số lĩnh vực còn cao; một số doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay; tiến độ giải ngân theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ còn chậm; kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh ngoại tệ không phép còn khó khăn…

Để triển khai thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình và các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Bám sát vào định hướng mục tiêu nhiệm vụ của ngành, của tỉnh để triển khai hoạt động ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các thành phần kinh tế thuộc lĩnh vực hoạt động ngân hàng; chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, cho vay chương trình đánh bắt hải sản xa bờ theo chủ trương Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, chương trình cho vay hỗ trợ xây nhà tránh trú bão theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các dự án trọng điểm (đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và ký cam kết đầu tư tại các Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2014, 2015), chương trình trọng điểm, các chương trình tín dụng chính sách xã hội như: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm… nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2015 và góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trên lĩnh vực hoạt động ngân hàng như: Giảm lãi suất cho vay, gia hạn, giãn nợ, tái cơ cấu nợ các dự án gặp khó khăn, đặc biệt là các dự án xi măng (Nhà máy Xi măng Áng Sơn 1 của Công ty Cổ phần Cosevco 6).

3. Chỉ đạo xử lý nợ quá hạn nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống, trong đó chú ý đến Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Quảng Bình, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Quảng Bình; chú trọng an toàn của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ở các xã, phường.

5. Mở rộng phòng giao dịch mạng lưới phải chú ý nhu cầu, đảm bảo điều kiện tuân thủ các quy định, phải kiểm soát được hoạt động an toàn, có hiệu quả. Các ngân hàng thương mại cần nghiên cứu để mở điểm giao dịch ở Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo.

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường vàng và ngoại tệ trên địa bàn, nhất là hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép.

7. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền về hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp.

8. Về một số kiến nghị đề xuất của ngành ngân hàng trên địa bàn, UBND tỉnh giao trách nhiệm một số sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, cụ thể:

- Giao cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu các nội dung để UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ và triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vào tháng 11, 12/2015.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại trên địa bàn và các sở, ban, ngành liên quan để bàn tháo gỡ các khó khăn về cho vay mua đất đấu giá, bổ sung sở hữu tài sản trên đất, đăng ký đảm bảo nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng, đặc biệt là hướng dẫn xử lý những tồn đọng cũ trước đây.

- Giao Sở Tư pháp có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất việc thực hiện công chứng trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng nhưng đảm bảo quy định của pháp luật.

- Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xử lý những tồn đọng về cấp phép xây dựng và những vấn đề liên quan đến cấp quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

- Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch hàng năm trích ngân sách tỉnh bổ sung vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Quảng Bình để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo tinh thần của Chỉ thị số 35/CT-TU ngày 09/4/2015 của Thường vụ Tỉnh ủy.

- Giao Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình sớm có tờ trình với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin chủ trương xây dựng trụ sở mới ở địa điểm mới để báo cáo UBND tỉnh giới thiệu địa điểm xây dựng.

- Về các đề xuất của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, giao Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Bình làm việc với các đơn vị: Công ty Cổ phần Đại Trường Phát, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình về chuyển nhượng tài sản, nếu các bên thống nhất, báo cáo UBND tỉnh tạo điều kiện thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương liên quan biết và thực hiện.

Minh Huyền
Nguồn: Thông báo số 1830/TB-VPUBND ngày 23/9/2015

[Trở về]