Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trần Văn Tuân tại buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 
(Quang Binh Portal) - Ngày 30/10/2015, UBND tỉnh tổ chức là việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Văn phòng Điều phối), do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trần Văn Tuân chủ trì. Tham dự làm việc có đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Điều phối.
1. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; ý kiến của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo đánh giá cao Văn phòng Điều phối trong việc tham mưu cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình trong thời gian qua, trình độ cán bộ Văn phòng ngày càng được nâng cao, làm việc khá bài bản, chuyên nghiệp, báo cáo làm việc được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng; thường xuyên cập nhật tình hình cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, đã góp phần trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt kết quả đáng khích lệ. Đó là: Đến tháng 10/2015; tổng số tiêu chí đạt 1.622 tiêu chí, tăng 1.124 tiêu chí so với trước khi triển khai Chương trình; đạt bình quân 11,9 tiêu chí/xã, tăng 8,3 tiêu chí/xã so với đầu Chương trình và cao hơn bình quân cả nước 0,3 tiêu chí/xã; đã có 25 xã đạt 19/19 tiêu chí, dự kiến đến hết năm 2015 có 29 xã đạt xã nông thôn mới; chỉ còn 07 xã, chiếm 4,4% đạt dưới 5 tiêu chí, thấp hơn nhiều so với bình quân chung cả nước (7,9%)...

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Văn phòng Điều phối còn có một số tồn tại, hạn chế: Việc tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc phối hợp thực hiện Chương trình giữa các sở, ngành, đơn vị, địa phương chưa thực sự tốt; việc tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn của Văn phòng Điều phối Trung ương chưa thường xuyên và kịp thời; chưa chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về một số nội dung công việc cụ thể trong từng giai đoạn cụ thể.

2. Một số nội dung cần chú ý thực hiện trong thời gian tới:

Ngoài các công việc thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Điều phối cần tập trung thực hiện các nội dung sau:
- Chuẩn bị các nội dung để họp giao ban Quý III về thực hiện Chương trình trên địa bàn, trong đó tập trung xây dựng báo cáo có chất lượng, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình từ cấp thôn, xã đến huyện, tỉnh; đánh giá cụ thể việc chỉ đạo 16 xã đạt nông thôn mới năm 2016 cũng như việc chỉ đạo diện của các địa phương; xếp loại các huyện theo kết quả thực hiện trên địa bàn.

- Chuẩn bị Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình, cụ thể:

+ Về báo cáo: Chuẩn bị báo cáo cụ thể, chất lượng, với dung lượng khoảng từ 10 đến 12 trang. Ngoài việc báo cáo những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong 5 năm qua, cần rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình, từ đó xây dựng kế hoạch và xác định cụ thể những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã, từng huyện để đến năm 2020 toàn tỉnh có 50% số xã đạt xã nông thôn mới.

+ Về thi đua khen thưởng: Đồng ý chủ trương bổ sung một số sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, các xã tăng nhiều tiêu chí và một số thôn, bản để trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; bổ sung 01 đơn vị cấp huyện (ngoài thành phố Đồng Hới đã được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua) để trình Chủ tịch UBND tặng Cờ thi đua của tỉnh. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở tình hình thực tế và chỉ tiêu thi đua khen thưởng, lập danh sách, xin ý kiến Ban Chỉ đạo trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Về thành phần: Giao Văn phòng Điều phối chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

+ Về thời gian: Tổ chức vào khoảng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2015.

- Về kế hoạch năm 2016:

+ Văn phòng Điều phối làm việc cụ thể với UBND huyện Bố Trạch để bổ sung thêm xã đăng ký đạt xã nông thôn mới trong năm 2016, phấn đấu trong năm 2016 huyện Bố Trạch có ít nhất 3 xã đạt xã nông thôn mới.

+ Giao Văn phòng Điều phối chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND các huyện, thị xã tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí cụ thể cho các xã đăng ký đạt xã nông thôn mới năm 2016. Trong đó cần lưu ý hỗ trợ xã Đồng Trạch và xã Trung Trạch - huyện Bố Trạch là hai xã đạt nông thôn mới năm 2015 ngoài lựa chọn của tỉnh để khuyến khích, động viên sự nỗ lực của xã.

3. Về một số kiến nghị, đề xuất của Văn phòng Điều phối:

- Về bổ sung biên chế: UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo ghi nhận. Tuy nhiên, hiện biên chế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên khó bố trí. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ xem xét, đề xuất.

- Về hỗ trợ kinh phí cho Văn phòng Điều phối: Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tăng từ kinh phí từ nguồn không tự chủ để Văn phòng Điều phối thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Về hỗ trợ phương tiện (xe ô tô): Giao Sở Tài chính rà soát lại số lượng xe công phục vụ trên địa bàn theo quy định, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 2099 /TB-UBND ngày 03/11/2015

[Trở về]