VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân - Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Lệ Thủy 
(Quang Binh Portal) - Ngày 21/8/2015, UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Lệ Thủy, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân - Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì.
Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy; đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND các xã An Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy, đại diện lãnh đạo các xã An Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới thời gian qua và nhiệm vụ trong thời gian tới, ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, ý kiến của các thành viên tham dự buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự tham gia chỉ đạo của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được triển khai bài bản, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực: các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh được tổ chức thực hiện nhanh chóng, hiệu quả; các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015 được quan tâm chỉ đạo, cơ bản về đích trong tháng 9/2015; toàn huyện không còn xã nào đạt dưới 05 tiêu chí; xây dựng được Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chỉ rõ mục tiêu, định hướng cho từng giai đoạn cụ thể. UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện Lệ Thủy thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Lệ Thủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: kết quả chỉ đạo diện chưa cao; kết quả huy động nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ người dân, từ con em quê hương còn hạn chế; chưa xây dựng được kế hoạch cân đối nguồn lực cụ thể trong Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu huyện Lệ Thủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Huyện Lệ Thủy:

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Trước mắt cần xây dựng kế hoạch cân đối nguồn lực để có phương hướng phân bổ, lộ trình thực hiện các tiêu chí, hướng đến mục tiêu hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng xã, thôn. Nội dung tuyên truyền cần phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với kế hoạch đề ra, khơi dậy sinh khí cho Chương trình, phát huy nguồn lực tinh thần trong quần chúng nhân dân.

Chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, tạo được sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới; quán triệt rõ người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng hưởng lợi của Chương trình.

Chú trọng công tác chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 gắn với thực hiện tiêu chí số 13 của Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo phát triển mạnh kinh tế tập thể trên địa bàn.

Đẩy mạnh chỉ đạo diện, tập trung rà soát số tiêu chí chưa đạt để có phương hướng, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tiêu chí toàn huyện theo kế hoạch.

Phân công, phân nhiệm lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo trực tiếp 03 xã đăng ký đạt xã nông thôn mới năm 2015, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, cụ thể:

+ Xã An Thủy: hoàn thành trước 25/9

+ Xã Mai Thủy: hoàn thành trước 15/9

+ Xã Mỹ Thủy: hoàn thành trước 20/9

Ban Chỉ đạo huyện, Văn phòng Điều phối huyện phối hợp với Văn phòng Điều phối tỉnh hướng dẫn các xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2015 theo đúng tiến độ.

2. Các sở, ngành, đơn vị liên quan:

Các sở, ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ lộ trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện Lệ Thủy trong năm 2016 và những năm tiếp theo để nghiên cứu, ưu tiên lồng ghép các dự án, nguồn vốn để hỗ trợ huyện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Mai Anh
(Nguồn: Thông báo số 1643/TB-VPUBND ngày 28/8/2015)

[Trở về]